ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

นิพนธ์ รมช.มท. แจง 3 กระทู้ ทั้งวัน!

316 3
นิพนธ์ รมช.มท. แจง 3 กระทู้ ทั้งวัน!

ที่รัฐสภา เกียกกาย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการ(กมธ.) เพื่อแจง 3 กระทู้ ในตลอดทั้งวันที่ผ่านมา

นิพนธ์ แจงกมธ.ปกครองท้องถิ่นฯ สภาฯ ยันพร้อมนำเรื่องที่ร้องเรียนเข้าสู่คณะกรรมการทั้ง3 คณะของอปท.

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่รัฐสภา เกียกกาย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ที่มีนายซูการ์โน มะทา เป็นประธานกมธ.เพื่อพิจารณาเรื่องร้องขอความเป็นธรรม กรณีคือ

1.ให้ทบทวนคำสั่ง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 13ก.ย.2560 เรื่องยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันหน่วยงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการ หรือพนักงานครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

2.หนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ต.ค.60 เรื่องการจัดสรรอัตราตำแหน่ง และหามาตรการการป้องกันการทุจริตการเรียกร้องรับผลประโยชน์การบรรจุแต่งตั้ง โดยคำสั่งทั้ง 2 ฉบับข้างต้น ส่งผลให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศ ได้รับผลกระทบในการบรรจุเข้ารับราชการ จึงขอเรียกร้องสิทธิเพื่อให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ อันเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูผู้ดูแลเด็ก

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ตนในฐานะตัวแทนกระทรวงมหาดไทยมารับฟังข้อมูลโดยจะนำปัญหาแต่ละประเด็นไปเร่งรัดและ พิจารณาในคณะอนุกรรมาธิการฯต่อไป และขอให้กำลังใจทุกท่านในฐานะที่เคยอยู่ในองค์กรปกครองส่วนของท้องถิ่น (อปท.)เพราะ ส่วนท้องถิ่นมีการปกครองที่มีความเห็นอิสระทั้งในส่วนการบริหารบุคคล การบริหารงาน ทั้งนี้ขอโต้แย้งเรื่องการทุจริตในส่วนท้องถิ่น จากข้อมูลคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ชี้มูลเทียบคิดเป็นเปอร์เซ็น 0.04 % ตนขอยืนยันจะให้เป็นธรรมและเชื่อว่าจะ แก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นได้


"นิพนธ์" แจงสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ต่อมาเมื่อเวลา 14.00 น.(4 ธ.ค.2562) นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก รมว.กระทรวงมหาดไทย ให้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ถึงโครงสร้างในการจัดการภัยสาธารณะเป็นไปตาม พรบ. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2558 ซึ่งทั้ง 2 แผนนี้ได้เตรียมรับมือภัยพิบัติในทุกระดับ

โดยนายนิพนธ์ยังกล่าวถึงในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความยากไร้ในพื้นที่นั้น องค์การบริหารตำบลสามารถเข้าให้ความช่วยเหลือได้เลยโดยไม่ต้องรอมีการประกาศภัยหนาว นอกจากนี้ยังมีบริษัทห้างร้านได้เตรียมผ้าห่ม สิ่งของจำเป็นเข้าบริจาคในเขตภัยหนาว โดยรัฐบาลได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งแจ้งเตรียมรถดับเพลิงสำหรับพื้นที่สุ่มเสี่ยงเพลิงไหม้

สำหรับช่วง 7 วันอันตรายช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ ได้มีมาตรการลดอุบัติเหตุโดยมุ่งไปที่ตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย สนช. มีการแก้กฎหมายในภารกิจของท้องถิ่นให้ชัดเจนขึ้นในเรื่องการมีอำนาจในการจัดการจราจร และความเรียบร้อยในท้องที่ได้ จึงหวังที่จะให้กลไกท้องถิ่นจะได้เข้ามามีส่วนช่วยแก้ปัญหาจราจรในพื้นที่ เพราะถนนกว่า 80% อยู่ในการดูแลของอปท.ต่างๆ รวมถึงเหตุสูญเสียต่างๆ ส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นในถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นในปีนี้จึงมุ่งให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุ และใช้กลไกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

"นิพนธ์" ยัน รัฐบาลพร้อมทุ่มงบประมาณพัฒนาหนองหารทั้งระบบ และจะพิจารณาการใช้พื้นที่หนองหาร สกลนครด้วยความเป็นธรรม

และ ในเวลา 17.00 น.ที่รัฐสภา เกียกกาย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ตอบกระทู้ถามทั่วไปถึงความคืบหน้าและการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ว่า ได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการพัฒน่ะื้นที่หนองหารแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีการจัดเตรียมแผนงานและโครงการจากทุกภาคส่วนจำนวน 68 โครงการ งบประมาณ 7,445,000,000 บาท

ซึ่งจะนำแผนงานทั้งหมดเข้าสู่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) ภายใน สัปดาห์นี้และจะเร่งรัดเข้าสู่การพิจารณาของครม.ต่อ และหลังจากได้ตรวจสอบสภาพโดยรอบของหนองหารแล้วพบว่ามีพี่น้องประชาชนเข้าไปทำประโยชน์เป็นจำนวนมาก แต่เมื่อหนองหานเป็นพื้นที่สาธารณะ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องถือแนวทางตาม พรบ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 คือการจัดรูปที่ดินให้ประชาชนในรูปแปลงรวม เพื่อให้พี่น้องประชาชนไม่อยู่ในฐานะที่จะถูกกล่าวโทษทางกฎหมายได้ นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ที่มีการออกโฉนดที่ดินไปแล้วนั้น จำเป็นต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์ ตามกระบวนการกฎหมายที่ดินต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์