ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563.

พาณิชย์ลุยจัดทำเงินเฟ้อออนไลน์รับตลาดอี-คอมเมิร์ซโตพุ่ง

68 4
พาณิชย์ลุยจัดทำเงินเฟ้อออนไลน์รับตลาดอี-คอมเมิร์ซโตพุ่ง

พาณิชย์ เดินหน้าจัดเก็บข้อมูลราคาสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคออนไลน์ หลังพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนซื้อสินค้าผ่านอี-คอมเมิร์ซมากขึ้น ตั้งเป้ายกระดับเงินเฟ้อให้ครอบคลุมการจัดเก็บข้อมูลทั้งออฟไลน์และออนไลน์


นางสุรีย์พร สหวัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า ไทยมีอัตราการเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รูปแบบการค้ามีช่องทางการจำหน่ายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการค้าที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ซึ่งเป็นทางเลือกที่ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้เพื่อทดแทนการบริโภคผ่านแหล่งจำหน่ายสินค้าและบริการในพื้นที่ได้  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอย่างมีนัยสำคัญและน่าจะส่งผลต่อระดับราคาและการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าและบริการ(เงินเฟ้อ) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้               

ทั้งนี้ สนค.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงมีแนวทางปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลราคาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสม  โดยเพิ่มแหล่งจัดเก็บราคาจากเดิมที่จัดเก็บราคาโดยตรงจากแหล่งจำหน่ายในพื้นที่ เช่น โมเดิร์นเทรด ร้านค้าปลีกและตลาดสด เป็นการเก็บราคาจากแหล่งร้านค้าออนไลน์ เพื่อให้ดัชนีราคาผู้บริโภคสามารถสะท้อนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว   

สำหรับการดำเนินการมีความคืบหน้าทั้งในเรื่องการจัดทำโครงสร้างน้ำหนักและการจัดเก็บราคาด้านการจัดทำโครงสร้างน้ำหนักกองดัชนีเศรษฐกิจการค้าได้ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้จ่ายสินค้าและบริการออนไลน์ครอบคลุม 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานครในเดือนกันยายน 2562รวมทั้งได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคออนไลน์ผ่านช่องทางอื่นๆ ของหน่วยงานต่างๆเช่นการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)และการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ :ETDA)สำหรับด้านการจัดเก็บข้อมูลราคานั้นได้ใช้วิธีการOnline WebScrapingมาช่วยในการทำงานซึ่งส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมากโดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาลักษณะความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าออนไลน์และออฟไลน์ว่ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรบ้าง"จากการดำเนินงานพัฒนาดัชนีราคาผู้บริโภคออนไลน์จะส่งผลให้การติดตามสถานการณ์ด้านราคาของประเทศมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยในระยะสั้นCPI-Onlineจะเป็นเครื่องชี้วัดทางเลือกเพื่อสนับสนุนให้การวิเคราะห์และอธิบายความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างรอบด้านและสอดคล้องกับพฤติกรรมในปัจจุบันมากที่สุดและในระยะต่อไป ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)จะได้รับการปรับปรุงให้ครอบคลุมพฤติกรรมการบริโภคทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยใช้CPI-Onlineเป็นแนวทางในการปรับปรุง ซึ่งจะทำให้ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนมากยิ่งขึ้น"

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์