ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ญัตติซักฟอก "ปีละหนึ่งครั้ง" ไม่นับเป็นปีปฏิทิน

581 23
ญัตติซักฟอก ปีละหนึ่งครั้ง ไม่นับเป็นปีปฏิทิน

ฝ่ายค้านหน้าแหก! เปิดหนังสือเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งผู้นำฝ่ายค้าน ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจซักฟอก 'ให้กระทำได้ปีละหนึ่งครั้ง' โดยมิได้พิจารณาจากปีปฏิทิน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สรศักดิ์ เพียรเวช ลงนามในหนังสือด่วน ที่ สผ 0001/2578 วันที่ 28 พ.ย.2562 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเสนอญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ 

โดยหนังสื่อดังกล่าวเรียนไปยังผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

หนังนือระบุว่า ตามท่านขอสอบถามข้อปฏิบัติในการเสนอญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ เพื่อป้องกันปัญหาอันอาจมีการโต้แย้ง การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้นำความกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ว ให้เรียนว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 154 บัญญัติให้การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 151 มาตรา 152 หรือมาตรา 153 แล้วแต่กรณีให้กระทำได้ปีละ 1 ครั้งทั้งนี้คำว่า "ให้กระทำได้ปีละหนึ่งครั้ง" หมายความว่าปีวาระของสภาผู้แทนราษฎร ที่รวมทั้งสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ในหนึ่งปีและสมัยประชุมวิสามัญ โดยมิได้พิจารณาจากปีปฏิทิน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend