ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

พาณิชย์เร่งพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี

57 1
พาณิชย์เร่งพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งเร่งพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้มีความเป็นมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล หวังผลักดันให้เกิดธุรกิจสีขาวทั้งระบบ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำหลักธรรมาภิบาลมาช่วยสร้างความโปร่งใสและความเป็นมืออาชีพให้นักบัญชีเพราะนักบัญชีถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจรวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการจัดทำงบการเงินของกิจการเพราะเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสินทรัพย์และเป็นส่วนช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุนในแต่ละประเภทธุรกิจโดยใช้งบการเงินเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ความมั่นคงของกิจการส่งผลให้ภาคธุรกิจเดินได้ต่อไปอย่างมีทิศทางและยั่งยืน สำหรับงานบัญชี คือการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลเหตุการณ์หรือรายการดำเนินการต่างๆ ทางด้านการเงินโดยจำแนกหมวดหมู่รายการออกให้เป็นระเบียบและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเงินด้านต่างๆที่เกิดขึ้น และนำเสนอออกมาเป็นรายงานเพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้งานต่อไป ซึ่งในการดำเนินงานทางธุรกิจมีเหตุการณ์ทางการเงินต่างๆเกิดขึ้นมากมายและมีข้อมูลที่ซับซ้อนดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีขั้นตอนการจัดทำบัญชีที่เป็นระเบียบและดำเนินงานโดยนักบัญชีที่มีความรู้ความสามารถและมีจริยธรรมที่ดีมีความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความเป็นมืออาชีพและมีธรรมาภิบาลโดยเฉพาะการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน" ขึ้นเพื่อพัฒนาสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ความเข้าใจตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการนำธุรกิจไปสู่ธุรกิจสีขาวทั้งระบบโดยโครงการดังกล่าวนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้ อาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพที่มีเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ยุติธรรม โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและคนทั่วไปเพราะวิชาชีพบัญชีนับเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม2562) มีผู้ทำบัญชีจำนวนทั้งสิ้น 68,805 ราย และมีสำนักงานบัญชีจำนวนทั้งสิ้น 8,391 ราย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์