ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

"บิ๊กป้อม" นั่งหัวโต๊ะขับเคลื่อน 5G

107 7
บิ๊กป้อม นั่งหัวโต๊ะขับเคลื่อน 5G

รัฐบาลพร้อมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ขับเคลื่อน 5G มุ่งประโยชน์เพื่อสาธารณะ โดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ระยะด้วยกัน ได้แก่ ระยะการจัดเตรียมการ ระยะการเปลี่ยนผ่าน และระยะการเปิดโครงข่ายเพื่อการใช้งาน

วันนี้ (28 พ.ย. 62) ผู้สื่อข่าวรายงานจากที่ ทำเนียบรัฐบาล ว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมด้วย

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาและรับทราบประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 รายงานผลการศึกษาเทคโนโลยี 5G และแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย และผลงานการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2019

ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบแนวทางการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน 5G ซึ่งมีแนวทางดำเนินงานสำหรับประเทศไทยโดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

(1) ระยะการจัดเตรียมการ โดยจะให้เริ่มจัดทำแผนการจัดสรรหาคลื่นความถี่ การกำกับดูแล กำหนดมาตรฐานและแนวทางบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน


(2) ระยะเปลี่ยนผ่าน 4G สู่ 5G ดำเนินการจัดสรรคลื่นฯ การทดสอบการวางโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและมีเสถียรภาพ ส่งเสริมการนำไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม

และ (3) ระยะเปิดให้บริการโครงข่ายเชิงพาณิชย์ กำหนดนโยบายการจัดสรรและขยายคลื่นความถี่ให้สามารถใช้กับ 5G อีกทั้งรับทราบรายงานความสำเร็จของกระทรวงดิจิทัลฯ ในการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2019 ระหว่างวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งประสบความสำเร็จและสร้างภาพลักษณ์ของการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทยสู่เวทีโลกเป็นอย่างมาก

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีการทบทวนมติบอร์ดดีอี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ในเรื่องแนวทางการดำเนินการนำสายสื่อลงใต้ดินตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้มีมติเห็นชอบตามมติคราวที่แล้ว และมอบหมายให้กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตามมติโดยคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง ได้เร่งดำเนินงานการจัดระเบียบสายสื่อสารของประเทศ โดยต้องมีแผนการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาว บูรณาการร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำไปถึงการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการฯ ให้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายตามที่กำหนดในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป รวมทั้งให้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานการจัดระเบียบสายสื่อสารประเทศ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และคำนึงไม่ให้ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องของราคาค่าบริการที่จะเกิดขึ้นต้องมีความเหมาะสมเกิดความเป็นธรรมกับประชาชนผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์สาธารณะ และไม่ขัดต่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจ พร้อมมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดทิศทางและผลักดันการพัฒนางานด้านดิจิทัลของประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์