ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

ททท.–บางจากฯ–พัทยารณรงค์ลดขยะพลาสติก 'ลดโลกเลอะ X รักษ์ปันสุข'

91 1
ททท.–บางจากฯ–พัทยารณรงค์ลดขยะพลาสติก ลดโลกเลอะ X รักษ์ปันสุข

ททท. ผนึกบางจากฯ และเทศบาลเมืองพัทยา รวมพลังรณรงค์ลดขยะพลาสติกและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ซ้ำ แก้วิกฤติขยะล้นโลก จัดโครงการ "ลดโลกเลอะ X รักษ์ปันสุข" ด้วยแนวคิดส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเปลี่ยนขยะให้เป็นงาน "ศิลปะ" นำขวด PET มาสร้างเป็นประติมากรรม เต่ามะเฟืองแม่ลูก ริมชายหาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

นายยุทธศักดิ์ สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าปัญหาขยะล้นเมืองนับเป็นปัญหาสำคัญ ที่เรื้อรังมานาน จากการสำรวจล่าสุดพบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 5ของโลกที่กำลังประสบปัญหาเรื่องการจัดการขยะโดยในปีที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณขยะทางทะเลและขยะมูลฝอย จำนวน 27.8ล้านตัน แบ่งเป็น ขยะพลาสติกปริมาณ        2ล้านตัน และมีการนำมารีไซเคิลเพียงแค่ 500,000ตัน หรือประมาณ 25% เท่านั้นทำให้ขยะที่เหลือมีการกำจัดอย่างไม่ถูกวิธีแต่จากการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อแก้ปัญหาขยะทะเล และพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและเอกชนส่งผลให้ประเทศไทยสามารถปรับอันดับประเทศที่มีขยะทางทะเลสูงสุดในโลกจากอันดับ 5ลงมาอยู่ที่อันดับ 10 ได้สำเร็จถือเป็นสัญญาณที่ดีในการแก้ปัญหาของประเทศไทย                 "ททท.ในฐานะบทบาทหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยตระหนักถึงเรื่องนี้โดยได้ทำปฏิญญา "ลดโลกเลอะ" และในโอกาสที่ ททท. ครบรอบ 60 ปีในปี 2563 ททท.มีแนวคิดและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (ResponsibleTourism) โดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและได้ดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวร่วมกันรับผิดชอบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างภาระขยะในแหล่งท่องเที่ยวพร้อมกันนี้ยังได้กำหนดเป้าหมายลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ลดลงร้อยละ50 ภายในปี 2563ลดขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics) อาทิหลอด ฝาครอบแก้ว ถุง กล่องอาหารพร้อมทั้งส่งเสริมการใช้วัสดุสำหรับทดแทนพลาสติกและภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ เช่นการใช้ถุงผ้า กระบอกน้ำ กล่องข้าวพกพา หลอดดูดน้ำจากวัสดุธรรมชาติ การใช้ผ้าเช็ดหน้าเพื่อไม่สร้างภาระในการกำจัดให้กับแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน  อีกทั้ง ยังช่วยรักษา   ความสวยงามให้คงอยู่ตลอดไป"             ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเทศบาลเมืองพัทยา จัดทำโครงการ"ลดโลกเลอะ x รักษ์ปันสุข"ด้วยการรวมพลังและความร่วมมือในการลดใช้พลาสติก และหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์โดยททท. และบางจากฯ ขอเชิญชวนนักเดินทางร่วมบริจาคขวด PET    ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก  เพื่อนำมาสร้างสรรค์งานประติมากรรมรูป"เต่ามะเฟืองแม่ลูก" สัตว์สงวนที่ได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติก ขนาด 8x8เมตร ณ บริเวณริมชายหาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี เป็นระยะเวลา 6เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 - มิถุนายน 2563เพื่อเป็นสัญลักษณ์รณรงค์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะจัดงานเปิดตัวประติมากรรมอย่างเป็นทางการในวันที่ 18ธันวาคมนี้                        นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯเน้นการนำนวัตกรรมมาเพิ่มคุณค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความยั่งยืน     ยึดแนว BCG Economy Model สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเน้น Green Economy (เศรษฐกิจสีเขียว)มุ่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นกรอบใหญ่ ครอบคลุม Bio Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ)  เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ CircularEconomy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) ที่ใช้วัสดุจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพหรือวัสดุหมุนเวียนโดยได้ใช้แนวคิดนี้ในทุกกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20S และ ไฮพรีเมียมดีเซล S ที่ได้มาตรฐานEuro 5 รวมทั้งการริเริ่มใช้แก้ว ฝา และหลอด ที่ย่อยสลายได้ 100%  ในร้านอินทนิลทุกสาขา เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทฯ  ยังได้ริเริ่มโครงการ         "รักษ์ ปัน สุข"จัดให้สถานีบริการน้ำมันบางจากเป็นจุดรวบรวมขวด PET นำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยผลิตเป็นผลิตภัณฑ์   เพื่อสาธารณประโยชน์โดยเมื่อเร็วๆ นี้  ได้ส่งมอบหมวกกันแดดผลิตจากเส้นใยรีไซเคิลจากขวดพลาสติกPET ให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้านรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของกทม. จำนวน 50เขต      รวมจำนวน 11,000 ใบ                 ในโอกาสครบรอบ 35ปีบางจากฯ บริษัทฯ ได้ต่อยอดโครงการรักษ์ ปัน สุข ด้วยการร่วมมือกับ  ททท. จัดทำโครงการ "ลดโลกเลอะ x รักษ์ปันสุข"เพื่อรณรงค์การลดขยะพลาสติกกับกลุ่มนักเดินทาง โดยจัดจุดรวบรวมและ   รับบริจาคขวดน้ำดื่ม PET ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในเขตกรุงเทพฯ  ปริมณฑล ชลบุรี ระยองจันทบุรี จำนวน   262จุด เพื่อนำขวด PET ไปสร้างประติมากรรมรูปเต่ามะเฟืองแม่ลูกพร้อมนิทรรศการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเวลา 6เดือน หลังจากนั้นจะนำขวดพลาสติกทั้งหมดไปรีไซเคิลผลิตเป็นหมวกกันแดดเพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ดูแลรักษาความสะอาดในเมืองพัทยานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป                 "การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกทุกคนจะต้องร่วมมือกันลดการใช้พลาสติกทุกชนิดอย่างจริงจัง  ลดการเกิดขยะจากต้นทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกใช้สิ่งของด้วยการ Reduce Reuse - Recycle โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว(Single - use plastics) เริ่มจากตัวเราในองค์กร เช่นการไม่ใช้หลอด / ขวดพลาสติก ในการประชุม การใช้แก้วชีวภาพ และการลดขยะพลาสติกผมจึงขอเชิญชวนลูกค้าบางจาก นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปร่วมนำขวด PET ใช้แล้วมาบริจาคเพื่อร่วมลดขยะพลาสติก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และแบ่งปันความสุขให้สังคม  ช่วยรักษาชีวิตของเต่าทะเล และสัตว์ทะเลอื่นๆให้คงอยู่ตามธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานในอนาคต" นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและถือเป็นส่วนหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : EECซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศโดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลกสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ในทุกรูปแบบทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้ตลอด 24 ชม. และครอบคลุมทุกอายุ ด้วยเหตุนี้พัทยาจึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดการปัญหาขยะในทะเลโดยตรง ซึ่งส่งผลกระทบกับสัตว์ทะเลโดยตรงดังที่มีข่าวการเสียชีวิตของสัตว์ทะเลจำนวนมากจากขยะพลาสติกไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเลพะยูน ที่พบว่าเสียชีวิตจากการกลืนกินพลาสติกเข้าไป                 "ในส่วนของเมืองพัทยาเองเล็งเห็นความสำคัญของการลดขยะเป็นพันธกิจลำดับต้นๆที่เมืองพัทยากำลังดำเนินงานอยู่แล้วพัทยาจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดสรรพื้นที่ในการติดตั้ง ประติมากรรม"เต่ายักษ์" บริเวณโค้งดงตาน หาดจอมเทียน เมืองพัทยา ซึ่งเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นจำนวนมาก  เชื่อว่าประติมากรรมชิ้นนี้จะช่วยดึงดูดความสนใจและสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ต่างชาติรวมไปถึงชาวพัทยาทุกคนได้เป็นอย่างดี เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบร่วมมือกันดูแลชายหาดเมืองพัทยาให้สะอาดสวยงาม ลดการใช้ทรัพยากรลดขยะพลาสติกให้ได้มากที่สุด" 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์