ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

ขนส่งฯ สานต่อโครงการสนามจราจรเยาวชนสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

85 1
ขนส่งฯ สานต่อโครงการสนามจราจรเยาวชนสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

กรมการขนส่งทางบก สานต่อโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วางรากฐานด้านจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เยาวชน นำไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสังคมไทยที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมุ่งวางรากฐานด้านจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตั้งแต่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพราะเล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และหากสามารถปลูกฝังวินัยการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องปลอดภัยสำเร็จ เด็กและเยาวชนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและมีวินัยจราจรในอนาคต นำไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงเดินหน้าสานต่อโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติและเพื่อวางรากฐานด้านจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากทั่วประเทศ โดยเน้นหลักสูตรให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย มีการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ในสนามจราจรจำลองเพื่อใช้ฝึกขับขี่รถจักรยานสองล้อ ฝึกการแก้ไขปัญหาและทักษะการตัดสินใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย ตั้งเป้ามีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนไม่น้อยกว่า 47,100 คน โดยให้สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัด 81 แห่ง และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา 114 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเยาวชน ครอบครัว และชุมชน มีส่วนช่วยหล่อหลอมให้เยาวชนมีความประพฤติที่ดีและมีวินัยในการขับขี่ ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังขยายผลเสริมสร้างความปลอดภัยไปยังกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และนักศึกษา ที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผ่านโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โดยจะมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam และทดสอบภาคปฏิบัติ เมื่อผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ นอกจากจะเป็นการช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ นำไปสู่การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ด้านผู้ปกครอง ครูอาจารย์ เป็นส่วนสำคัญในการช่วยกันดูแลบุตรหลานที่ขับรถจักรยานยนต์ด้วย ซึ่งนับเป็นแนวทางนำไปสู่การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์