อ้น เตือน "ปิยบุตร" ให้ไปบอกหัวหน้าพรรคว่าหลักกฎหมายต่างกันใช้ไม่ได้!

"อ้น ทิพานัน" ตอกกลับ "ธนาธร" อย่าฟังนักกฎหมาย นักบัญชี ให้ข้อมูลผิดพลาดเรื่องหุ้นสื่อ เตือน "ปิยบุตร" ให้ไปบอกหัวหน้าพรรคว่าหลักกฎหมายต่างกันใช้ไม่ได้ ชี้ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสังคม

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ หรืออ้นรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐอดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. กล่าวว่า การที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตอ้างความเห็นนักบัญชีและนักกฎหมายเกี่ยวกับการกู้เงินพรรคนั้น ทำให้สังคมเกิดคำถามว่า ถึงจะบอกว่าเงินกู้ยืมเป็นหนี้สิน แต่การที่พรรคอนาคตใหม่เอาเงินกู้นั้นไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของพรรคและในกิจกรรมต่างๆ ของพรรค ก็ต้องถือว่าพรรคมีรายได้ที่จะใช้จ่ายและได้รับประโยชน์จากเงินดังกล่าวอย่างชัดเจน มีหลักฐานพิสูจน์ได้ทั้งทางวิทยาศาสตร์และทางกฎหมายได้ทันที ถ้านักบัญชีและนักกฎหมายที่แนะนำใช่คนเดียวกัน นายธนาธรควรพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะมาบอกกับสาธารณะ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 62 กำหนดไว้ชัดเจนถึงแหล่งรายได้ของพรรคการเมืองว่ามี 7 อย่าง เงินกู้ยืมไม่อยู่ใน 7 อย่าง เป็นแหล่งเงินที่อยู่นอกเหนือจากที่กฎหมายอนุญาต ดังนั้นเงินกู้ยืมที่พรรคอนาคตใหม่รับมาจึงเป็นเป็นเงินที่มีแหล่งที่มาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อพรรคทำผิดกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง จึงมีโทษถูกยุบพรรคและตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคตามมาตรา 92 (3)
รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวต่อว่า หรือหากมีการมองว่าเงินกู้ยืมนั้นเป็น "เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการรับบริจาค" ตามมาตรา 62(5) แล้ว การที่เงินกู้ยืมจำนวนถึง 191 ล้านบาทจึงเกินกว่าจำนวน 10 ล้านบาทที่กฎหมายอนุญาตตามมาตรา 66 และเมื่อบุคคลนั้นฝ่าฝืนก็จะได้รับโทษตามมาตรา 124 กล่าวคือนายธนาธรอาจถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี สำหรับพรรคอนาคตใหม่ก็เข้าข่ายรับโทษตามมาตรา 125 คือ ถูกปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี เงินที่เกิน 10,000,000 บาทถูกริบเข้ารัฐเข้ากองทุนพรรคการเมือง


น.ส.ทิพานัน กล่าวถึงนายปิยบุตร แสงกนกกุล เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่า ไม่สามารถนำหลักการทางกฎหมายเอกชนมาใช้ได้ เนื่องจาก พรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน หลักการบัญชีและหลักกฎหมายที่นายธนาธรกล่าวอ้างเป็นหลักการที่ใช้กับนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อมุ่งแสวงหากำไร แต่พรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน การกระทำใดๆ ของพรรคการเมืองต้องยึดถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่สามารถนำหลักกฎหมายที่แตกต่างกันมาใช้ได้
"เมื่อนายปิยบุตรได้อธิบายกฎหมายมหาชนให้นายธนาธรเข้าใจแล้ว นายธนาธรควรพิจารณาเรื่องนี้ให้รอบคอบ หากทำผิดจริงก็ควรรับผิด อย่าดื้อแพ่ง อย่าสร้างวาทกรรมต่างๆ โดยเอาหลักกูที่ไม่เป็นหลักกฎหมายมาปรับใช้ หยุดเบี่ยงเบนประเด็นกฎหมาย หยุดชี้นำสังคมด้วยข้อมูลตรรกะความคิดผิดๆ และจากผลคดีหุ้นวีลัคนั้น นายธนาธรควรพิจารณาทั้งเจตนาและคุณสมบัติของนักกฎหมายที่ช่วยให้ความเห็น ว่ามีเจตนาที่ดีกับนายธนาธรและมีความรู้กฎหมายเพียงพอหรือไม่" รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าว