พาณิชย์เปิดรับฟังความเห็นห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์

"พาณิชย์" เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศห้ามนำเข้า "ขยะอิเล็กทรอนิกส์" 428 รายการ เพื่อป้องกันการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาก่อปัญหามลพิษในไทย แสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 ธ.ค.62 ก่อนชง ครม. พิจารณา
นายกีรติ รัชโนผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศได้ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ..... เพื่อห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 428 รายการคลอบคลุมชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษ(ไม่รวมเศษจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่มีส่วนประกอบ ซึ่งได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าและแบตเตอรี่อื่นๆ สวิทซ์ที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบในการทำงานเศษแก้วจากหลอดรังสีแคโทด และแอกติเวเต็ดกลาสอื่นๆตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่มีสารพีซีบี หรือที่ปนเปื้อนด้วยแคดเมียม ปรอท ตะกั่วโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิลโดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนผ่านทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.thระหว่างวันที่ 20 พ.ย. 12 ธ.ค.62 และหลังจากนี้ กรมฯจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ต่อไป


พาณิชย์เปิดรับฟังความเห็นห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์


การออกประกาศดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาทิ้งในประเทศไทยอีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ภายในประเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม


ทั้งนี้การออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จะสอดคล้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการออกประกาศเพื่อห้ามโรงงานใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้าจากต่างประเทศมาเป็นวัตถุดิบในโรงงาน