ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประวิตร กำชับผู้ว่าฯ แก้ปัญหาเร่งด่วนของ ปชช.

382 27
ประวิตร กำชับผู้ว่าฯ แก้ปัญหาเร่งด่วนของ ปชช.

พลเอก ประวิตร กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้ประชาชน เน้นการกระจายรายได้ แก้ภัยแล้ง ราคาสินค้าเกษตรและความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐด้วย

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมมอบนโยบายและมาตรการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 1, 7, 13, 16 รวม 17 จังหวัด เข้าร่วมประชุม อาทิ จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส อยุธยา ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท สระบุรี สิงห์บุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ เชียงราย พร้อมผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุม พลเอก ประวิตร ได้หารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


รวมถึงการปฎิบัติตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตามที่รองนายกรัฐมนตรีมอบหมาย อาทิ การแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน การกระจายรายได้ การสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต รวมถึงการแก้ไขปัญหาสำคัญในแต่ละพื้นที่ อาทิ การเตรียมการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้ง และอุทกภัย ราคาสินค้าเกษตร การดูแลเรื่องความปลอดภัย และความสะดวกในการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชน การแก้ไขปัญหาแรงงาน การจัดการขยะ น้ำเสีย การใช้พื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน ปัญหาหมอกควัน และปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

โดยรองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดไปเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนนอกจากนี้ ยังย้ำในที่ประชุมให้ดำเนินการ เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็ว และให้จังหวัดช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยให้พิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม มีความยั่งยืน อีกทั้งขอให้พิจารณาโครงการที่มีความสอดคล้องกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของพื้นที่เพื่อเป็นการพัฒนา ต่อยอดโครงการ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น การจัดงานถนนคนเดินในแต่ละจังหวัด เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนหรือป่าชายเลน การสร้างฝายกักเก็บน้ำ เป็นต้น รวมทั้งให้รักษาวินัย การเงิน การคลัง อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่รัฐ หรือประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ เพื่อจะทำให้การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และนโยบายของรัฐบาลเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend