ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

ฟาร์มไก่"ปารีณา"สบช่องยื่นต่อ"คปจ."ขอเช่าพื้นที่ในกิจการเกี่ยวเนื่องเกษตรกรรม รายละไม่เกิน 50 ไร่

4.6K 158
ฟาร์มไก่ปารีณาสบช่องยื่นต่อคปจ.ขอเช่าพื้นที่ในกิจการเกี่ยวเนื่องเกษตรกรรม รายละไม่เกิน 50 ไร่

18 พฤศจิกายน 2562 ปฏิรูปที่ดินจังหวักระบี่ แจงแจกที่ดินส.ป.ก.16 ไร่ให้ สมัชชา เอ่งฉ้วน อดีตส.จ.กระบี่ ตรงตามคุณสมบัติเกษตรกร ระบุมีเวลาทำเกษตรมากกว่าการเมือง

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)ได้รับเรื่องชี้แจงจากปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่  หลังจากที่ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายสมัชชา เเอ่งฉ้วน อดีตส.จ.กระบี่ และอดีตผู้สมัครส.ส.เขต2 กระบี่ พรรคพลังประชารัฐและหลายชายนายอาคม เอ่งฉ้วน อดีตรมต.และส.ส.หลายสมัย ได้รับแจกเอกสารสิทธิ์ส.ป.ก.4-01 เนื้อที่กว่า16ไร่ ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์ถึงคุณสมบัติว่าเป็นเกษตรกร ผู้ยากจน หรือไม่ โดยโซเซียลยังแชร์ภาพถ่ายร่วมกับร.อ.ธรรมนัส


ในคำชี้แจงถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนายสมัชชา เคยเป็นอดีตสมาชิกสภาจังหวัดกระบี่ และลาออก ก่อนครบวาระมาสมัคร ส.ส.แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งแต่อย่างใด สำหรับข้อมูลการถือครองที่ดินแปลงที่ดินที่ปรากฎข้อความและการแชร์ในโซเซียลมีเดีย ตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการที่สาธารณประโยชน์ทุ่งหน้าวัว ท้องที่หมู่ที่ 5 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ตามผลการรังวัดแปลงเลขที่ 1 ระวางที่ 4725II8406 เนื้อที่ประมาณ 16-2-80 ไร่ ที่ดินดังกล่าวได้มาโดยนายสมเกียรติ เอ่งฉ้วน (บิดายกให้) เมื่อประมาณปี พ.ศ.2550 มีลักษณะการทำประโยชน์โดยปลูกปาล์มน้ำมัน ส่วนข้อมูลการจัดที่ดิน นายสมัชชา ได้ยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงเลขที่ 1 ระวางที่ 4725II8406 เนื้อที่ประมาณ 16-2-80 ไร่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 (ภายหลังการไม่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ เขต 2)

เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.กระบี่ สอบสวนสิทธิปรากฏว่า เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยใช้เวลาส่วนใหญ่ในรอบปีเพื่อประกอบเกษตรกรรมแห่งท้องถิ่นนั้นได้ครอบครองและทำประโยชน์อยู่ในแปลงที่ดิน มีที่ดินอื่นทั้งที่อยู่ในเขตและนอกเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อรวมกับที่ดินที่จะได้รับจากการปฏิรูปที่ดินแล้วไม่เกิน 50 ไร่ ตามระเบียบที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กำหนด (ตรวจสอบพบมีโฉนดที่ดินเนี้อที่ 1-0-26.6ไร่)

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองกระบี่ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบการมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ ส.ป.ก.รายนายสมัชชา เอ่งฉ้วน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่พิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป

ต่อมาคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุญาตให้นายสมัชชา เอ่งฉ้วน เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินแปลงข้างต้นเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านแต่อย่างใด ซึ่งนายสมัชชา ได้รับ ส.ป.ก.4-01 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนพนมเบญจา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ พร้อมเกษตรรายอื่นๆ โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบขณะเดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดกระบี่

เมื่อมีการประกาศให้เกษตรกรยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่จะต้องพิจารณาให้ความเห็นเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ซึ่งมีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปและจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประกาศให้เกษตรกรในท้องที่ยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งกำหนดระยะเวลา 180 วัน

ครอบคลุมไปถึงขั้นตอนการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินด้วย (ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2535 ข้อ 8 วรรคสอง ข้อ 9 วรรคหนึ่ง และข้อ 11 และระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการออก แก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอน และออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2540)

หากตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปขาดคุณสมบัติในภายหลังสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงนำเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ พิจารณาทบทวนหรือเพิกถอนตามระเบียบที่ ส.ป.ก.กำหนดต่อไปได้

รายงานข่าวจากปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจ.ราชบุรี เปิดเผยว่าจากที่ลงพื้นที่ตรวจพิกัดส.ป.ก.แปลงฟาร์มไก่ เขาสนฟาร์ม ถือครองโดยน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ พบว่าพื้นที่กว่า900ไร่ ได้จัดแบ่งเป็นแปลงย่อยกว่า 87แปลง โดยใส่ชื่อบุคคลอื่น ในส่วนบริเวณแปลงที่ตั้งฟาร์มไก่ กว่า300ไร่ ด้านหน้าติดถนนและแปลงท้ายกว่า 200 ไร่ ยังเป็นของครอบครัวน.ส.ปารีณา ถือครอง

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend