ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"วีรศักดิ์" สั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดระเบียบตัวแทนลิขสิทธิ์

227 9
วีรศักดิ์ สั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดระเบียบตัวแทนลิขสิทธิ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน และจัดระเบียบตัวแทนลิขสิทธิ์ จากกรณีกระทงลายการ์ตูน เพื่อป้องกันปัญหาการล่อให้กระทำผิดและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย หลังจากที่ได้รับทราบข้อเท็จจริงกรณีเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาถูกจับกุมข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากทำกระทงลายการ์ตูน และได้รับทราบว่ามีการร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัด โดยนายวีรศักดิ์ฯ เห็นว่า จำเป็นต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี ใครทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมต่อไป

ในการประชุมหารือร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา นายวีรศักดิ์ฯ เน้นย้ำว่า การคุ้มครองและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีการกระทำละเมิดรายใหญ่หรือมีลักษณะเป็นขบวนการหรือเครือข่ายอาชญากรรม ไม่ว่าจะเป็นแหล่งผลิต แหล่งเก็บ แหล่งจำหน่าย จุดนำเข้าส่งออก ทั้งที่เป็นตลาดออนไลน์และออฟไลน์ จำเป็นต้องมีการบูรณาการในการทำงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องต่อไป ในขณะเดียวกัน ในฐานะที่กำกับดูแลกรมทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ต้องการให้มีการล่อให้กระทำผิด และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือที่เรียกว่า "ตีกิน" จากความไม่รู้หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน คนทำมาหากิน ซึ่งรวมทั้งเด็กและเยาวชน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เร่งรัดให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยให้ยึดหลักกฎหมายและความเป็นธรรมให้ประชาชน ผู้ค้า ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะรายเล็กรายใหญ่ สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือความรู้ต่างๆ ตลอดจนเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของตน ในการนี้ จึงได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้ค้า และผู้ประกอบการเพิ่มเติม เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และกรณีที่เจ้าของสิทธิถูกละเมิด โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ จัดสัมมนาหรืออบรม จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งอินโฟกราฟิก เกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เช่น คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม และเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์กรมฯ โซเชียลมีเดีย (เฟซบุ๊ก (Facebook), อินสตาแกรม (Instagram), ทวิตเตอร์ (Twitter) และยูทูบ (YouTube)) และเพื่อให้สามารถเข้าถึงชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งผู้ค้าและผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ ได้ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาประสานงานกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนด้วย เช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และกอ.รมน.จังหวัด ทั่วประเทศ


ในส่วนของประชาชน ผู้ค้า และผู้ประกอบการเอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แนะนำให้ใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตัวอย่างเช่น กรณีซื้อมาขายไป ควรพิจารณาว่าสินค้า ที่ตนจะรับมาขายเป็นสินค้าที่มีลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าถูกต้องหรือไม่ โดยในเบื้องต้นสามารถดูได้จากคุณภาพ ราคา และแหล่งที่มาของสินค้า กรณีรับจ้างผลิตต้องดูว่าคนที่ว่าจ้างมีเอกสารแสดงว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือไม่ หากผู้ขายหรือผู้ประกอบการมีข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้น และคู่กรณียินยอมพร้อมใจกัน สามารถนำข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวมาไกล่เกลี่ยที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการระงับข้อพิพาท โดยไม่ต้องเสียเวลาดำเนินคดี

นายวีรศักดิ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของตัวแทนลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกประกาศ เรื่อง การแจ้งข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 และระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการแจ้งข้อมูลตัวแทนฯ เพื่อให้มีฐานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวแทนและการออกบัตรตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตัวตนของตัวแทนประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างไรก็ดี ระเบียบดังกล่าวใช้มาเป็นเวลานาน เห็นควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เช่น การนำคิวอาร์โค้ตมาใช้ในการตรวจสอบการรับมอบอำนาจของตัวแทนลิขสิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งกรมฯจะเร่งหารือกับหน่วยงานเกี่ยวข้องและนำมาใช้โดยเร็ว

สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับทราบว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใบมอบอำนาจ ตลอดจนกำชับไม่ให้เข้าไปมีส่วนได้เสียในการตกลงยอมความ ประกอบกับการตรวจสอบจากสังคมในขณะนี้ เชื่อว่าปัญหานี้จะลดน้อยลง กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะสนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทุกหน่วยงานต่อไป รวมทั้งการจัดสัมมนาหรืออบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาความเป็นธรรมในสังคม

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์