ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

พระบรมราชโองการ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ [ชุดใหม่]

954 18
พระบรมราชโองการ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ [ชุดใหม่]

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี ด้วยหัวใจ

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข  ทําความ  ดี  ด้วยหัวใจ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข  ทําความ  ดี  ด้วยหัวใจ  เนื่องจากทรงมีพระราชดําริว่า  โรงพยาบาลราชทัณฑ์  เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  ต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขัง  ในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นจํานวนมาก  ยังขาดแคลนบุคลากร  เครื่องมือแพทย์  และเวชภัณฑ์  การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง  ถือเป็นหน้าที่สําคัญของกรมราชทัณฑ์  ในการที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม ตามหลักมนุษยธรรม

ทั้งนี้  เมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ  ออกมาสู่สังคมภายนอก  และประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ  โดยจะพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์  และเครื่องมือทางการแพทย์  ตลอดจนการให้จิตอาสาพระราชทาน  ๙๐๔  วปร.  ได้เข้าไปมีบทบาท  ในการช่วยเหลือทั้งทางด้านการแพทย์  การพยาบาล  การอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการประสบผลสําเร็จตามพระบรมราโชบาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข  ทําความ  ดี  ด้วยหัวใจ  ชุดใหม่  ดังนี้

องค์ประธานที่ปรึกษา


๑. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี

องค์ประธานกรรมการ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

คณะกรรมการ

รองประธานกรรมการ

๑. พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา

๒. พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท

๓. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์  สุขวิมล

๔. พันโท สมชาย  กาญจนมณี

๕. พลอากาศโท สมคิด  สุขบาง

๖. พลอากาศตรี สุพิชัย  สุนทรบุระ

๗. คุณจันทนี  ธนรักษ์

กรรมการ

๘. พลเอก ฐิติราช  หนองหารพิทักษ์

๙. พลอากาศเอก อํานาจ  จีระมณีมัย

๑๐. พลเรือเอก ปวิตร  รุจิเทศ

๑๑. พลเอก จักรภพ  ภูริเดช

๑๒. พลอากาศเอก สุบิน  ชิวปรีชา

๑๓. พลอากาศตรี วีระพันธ์  ภูวจินดา

๑๔. พลอากาศตรี วีระ  สุรเศรณีวงศ์

๑๕. พลตรี ปริญญ  รื่นภาควุฒิ

๑๖. ปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๗. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑๘. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๙. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒๐. อธิบดีกรมการแพทย์

๒๑. อธิบดีกรมสุขภาพจิต

๒๒. อธิบดีกรมควบคุมโรค

๒๓. อธิบดีกรมอนามัย

๒๔. อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒๕. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๒๖. ผู้บัญชาการทหารบก

๒๗. ผู้บัญชาการทหารเรือ

๒๘. ผู้บัญชาการทหารอากาศ

๒๙. ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

๓๐. เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

๓๑. เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

๓๒. เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

๓๓. นายแพทย์ใหญ่  โรงพยาบาลตํารวจ

๓๔. เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๓๕. นายนัทธี  จิตสว่าง

กรรมการและเลขานุการ

๓๖. พลอากาศโท ภักดี  แสง-ชูโต

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓๗. ปลัดกระทรวงยุติธรรม

๓๘. อธิบดีกรมราชทัณฑ์

๓๙. นางจิรภา  สินธุนาวา

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒  เป็นปีที่  ๔  ในรัชกาลปัจจุบัน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์