ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหน่งที่ว่าง

314 60
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหน่งที่ว่าง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ๑. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ๒. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหน่งที่ว่าง โดยมีรายละเอียดระบุว่า

ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้ประกาศว่า  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา  จํานวน  ๒๕๐  คน  ตั้งแต่วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เนื่องด้วย  นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  สมาชิกวุฒิสภา  ได้ลาออกจากตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และ  พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน  สมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง  ได้พ้นจากตําแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เนื่องจากเกษียณอายุราชการ  เป็นเหตุให้ตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๖๙  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหน่งที่ว่าง  ดังต่อไปนี้ ๑. พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์  ๒. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒  เป็นปีที่  ๔  ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พรเพชร  วิชิตชลชัย 

ประธานวุฒิสภา 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend