ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563.

สพฐ. เร่งพัฒนา แก้ปัญหา เพิ่มคุณภาพการศึกษา

781 14
สพฐ. เร่งพัฒนา แก้ปัญหา เพิ่มคุณภาพการศึกษา

" วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสำนักงานคณะการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้เพิ่มคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดยมอบหมายให้ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิชผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. วิเคราะห์หาสาเหตุของจำนวนนักเรียนที่ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง และปัญหาผลคะแนน O-NET ต่ำ "

การประชุมหารือครั้งนี้เพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหา นำโดยท่านโรจนะ กฤษเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ. ดร.ปัญญา แก้วกียูร ผู้ตรวจราชการ ศธ.และกรรมการบริหารวิชาการมูลนิธิไทยรัฐ และ ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว ผู้อุปถัมภ์ โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง รองผอ.สพป.นายสมเกียรติ แก้วมณี และคณะร่วมกับคณะครูโรงเรียนไทยรัฐ 6 นายก อบต. ประธาน/รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม และโรงเรียนวัดสระแก้ว คณะกรรมการสถานศึกษา


สรุปดังนี้

1.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา6 (ราษฎร์อุปถัมภ์) อ่างทอง ได้นำเสนอรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อรายงานสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น- จำนวนนักเรียนที่ลดลง เนื่องจาก ผู้ปกครองคิดว่า โรงเรียนจะถูกยุบ- ผลคะแนน NT และ O-NET ไม่ดี- ครูไม่ครบชั้น ไม่ตรงเอก- ผอ รร ไม่มี / มีแต่ครูรักษาการณ์

2.ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล เจ้าอาวาสวัดสระแก้วได้ให้ข้อเสนอ คือวัดมีความพร้อมในการช่วยเหลือโรงเรียน และครูควรพัฒนาและประชุมบ่อยๆเพื่อหาจุดที่จะต้องแก้ไข เสนอว่าควรมีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกันทั้ง 3 โรงเรียนช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่อง ถือเป็นโรงเรียนที่กินข้าวหม้อเดียวกัน

3. สพฐ. โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช กล่าวว่า โรงเรียนอยู่บนพื้นที่ที่มีความพร้อมมีทั้ง วัดที่ดูแลอาหารเช้า-เย็น ที่พักของนักเรียน ชุมชนช่วยในการนำงบ สิ่งของให้การช่วยเหลือ ทุนการศึกษา โรงเรียนข้างเคียงพร้อมช่วยส่งครูมาช่วยเรื่องวิชาการ เหลือเพียงโรงเรียนต้องพัฒนาตนเองและนำสิ่งที่ทางกระทรวงจัดให้ในกรณี จำนวนครูที่ไม่ครบชั้น ไม่ตรงเอก ควรนำ New DLTV มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง และควรเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นหลัก ถ้าโรงเรียนมีคุณภาพทางการศึกษา มีศักยภาพ ก็จะเป็นเหตุผลให้ผู้ปกครองนำเด็กเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น และเป็นวิธีการที่ยั่งยืน ส่วนครูที่สอนควบสองชั้นเรียน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่ อำนวยความสะดวกในการปรับปรุงห้องเรียนโดยใช้ผนังกั้นเบา เพื่อให้ครูสามารถดูแลเด็กได้พร้อมๆกัน จากการสัมภาษณ์ครู พบว่า การขาด ผอ รร ทำให้ขาดทิศทางการพัฒนา ไม่มีผู้นำที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนา และจากการมาในครั้งนี้ ทำให้ครูได้รู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพเป็นรายหน่วยการเรียนและดึงสื่อเทคโนโลยีที่ทางกระทรวงมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับผู้เรียน สร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างแน่นอน 4.นายก อบต. ขอให้มีการเพิ่มจำนวนเด็ก และเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดสระแก้ว มาที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 ด้วย พร้อมทั้งจะร่วมมือกันให้มีคุณภาพดีขึ้น

5.ส่วนในเรื่องผลคะแนน ตกต่ำและครูไม่พอในรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทย ทางโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ยินดีจะให้บุคลากรเข้ามาทำการเรียนการสอนเพิ่มเติม และขอให้โรงเรียนไทยรัฐ6 ทำแผนมาให้ชัดเจน เพื่อให้ครูนำไปจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET

6.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง พร้อมที่จะให้การสนับสนุน ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องการบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งจะเข้ามาช่วยเรื่องการจัดทำผนังเบาและย้ายทีวีเพื่อให้เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน 2 ห้อง โดยครู 1 คน

7.ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการบริหารจัดการภายในของโรงเรียนต้องหาข้อเสนอเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป โดยมีการจัดประชุมภายในโรงเรียนบ่อยขึ้น เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาเด็ก

8.การประชุมในครั้งต่อไปจะต้องมีการประชุมร่วมกัน ทั้ง 3 โรงเรียน ชุมชน วัด และโรงเรียน จะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนส่งผลต่อผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม ในการพัฒนาคุณภาพศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเห็นเส้นทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้จริง

9.โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 6 จะต้องคิดกิจกรรมที่จะพัฒนาฯ แยกให้ชัดเจน โดยระบุหน่วยงาน ผู้ที่รับผิดชอบ พร้อมประสานให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน พร้อมปฏิทิน โดย สพท.อ่างทองเป็นพี่เลี้ยง และสตผ.จะกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อผล ในระยะ 3 เดือน ก่อนสอบ และ ปชส. ให้ชุมชนทราบถึงความตั้งใจของรร.อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้เหมาะสมกับการเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลด้วย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์