ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

คมนาคมเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร "ฉันคือ...ข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 45

436 2
คมนาคมเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร ฉันคือ...ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 45

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร "ฉันคือ...ข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 45 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยมี นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมพิธีเปิด ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 59 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจากผู้สอบแข่งขันได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้ข้าราชการใหม่ได้รับการพัฒนาเพื่อเรียนรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป็นข้าราชการที่ดี ด้วยกระบวนการการปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน ซึ่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาทั้ง 3 กระบวนการ ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ส่วนราชการกำหนด 

ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการพัฒนา และการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ 3 ส่วน ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การอบรมสัมมนาร่วมกัน โดยกำหนดให้กระทรวงเป็นผู้ดำเนินการ กระทรวงคมนาคมได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา "ฉันคือ...ข้าราชการที่ดี" ซึ่งมีเนื้อหาหลักสูตรตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การทำงานเป็นทีม รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายในการทำงานระหว่างส่วนราชการ 

กระทรวงฯ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "ฉันคือ...ข้าราชการที่ดี" จำนวน 44 รุ่น มีข้าราชการบรรจุใหม่ที่ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 4,346 คน สำหรับการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "ฉันคือ...ข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 45 มีข้าราชการบรรจุใหม่สังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมโครงการจำนวน 105 คน จากสำนักงานปลัดกระทรวงฯ กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และกรมการท่องเที่ยว ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมรวม 10 วัน ระหว่างวันที่ 6 15 พฤศจิกายน 2562 โดยผู้เข้าอบรมจะพักค้าง ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก และโรงแรม บียอร์น สวีท กรุงเทพฯ ทั้งนี้ กิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบด้วย การรับฟังการบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ กรณีศึกษาและอภิปรายกลุ่ม รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมสัมพันธ์และการสร้างทีมงาน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และการศึกษาดูงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์