ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

กรอ. ปลื้มได้คะแนนประเมินด้านคุณธรรม-โปร่งใส สูงเป็นอันดับหนึ่ง

14 1
กรอ. ปลื้มได้คะแนนประเมินด้านคุณธรรม-โปร่งใส สูงเป็นอันดับหนึ่ง

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเผยสำนักงานปปช. ประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐประจำปีงประมาณ 62 โดย กรอ. ได้คะแนนเฉลี่ย 89.57 ปลื้มคะแนนการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันทุจริตได้เต็ม 100 คะแนน พร้อมเดินหน้านำระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารงานสร้างความยั่งยืนด้านความโปร่งใสและอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการตามนโยบาย "สุริยะ"

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีส่วนราชการระดับกรมเข้าร่วมประเมินทั้งสิ้น 144 หน่วยงาน โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม 89.57 คะแนน หรือเป็นคะแนนเท่ากับระดับเอ และที่สำคัญ กรอ. มีคะแนนอยู่ในอันดับที่ 1 ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และอันดับที่ 33 จากทั้งหมด 144 หน่วยงาน ถือเป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงข้อมูลในทุกด้าน และให้บริการกับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ในการบริหารงานของ กรอ.

"สำหรับผลคะแนนการเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กรอ.ที่ได้คะแนน 89.57 คะแนน แบ่งเป็น การประเมินด้านการปฎิบัติหน้าที่ 87.60 คะแนน, การใช้งบประมาณ 77.15 คะแนน, การใช้อำนาจ 80.54 คะแนน, การใช้ทรัพย์สินของราชการ 76.14 คะแนน, การแก้ไขปัญหาการทุจริต 76.03 คะแนน, คุณภาพการดำเนินงาน 84.36 คะแนน, ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.60 คะแนน, การปรับปรุงการทำงาน 79.60 คะแนน, การเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน และ การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน" นายประกอบ กล่าวการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2562  มีส่วนราชการระดับกรมเข้าร่วมประเมิน 144 หน่วยงาน ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นที่ 21 เรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 61- 62 พบว่ามีหน่วยงานประมาณ 80% ที่มีผลคะแนนการประเมินไอทีเอ 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งการประเมินผลในระดับเอจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 85.00 - 94.99 คะแนน

นายประกอบ กล่าวต่อว่า กรอ.ยังคงเดินหน้าเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการปฏิรูปกระทรวงอุตสาหกรรมไปสู่ Smart Government หรือนโยบายการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการนำระบบ i-Industry มาเชื่อมโยงระบบของกระทรวงทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อรับบริการ ในรูปแบบ One Stop Service เช่น ระบบการขอใบอนุญาต รง.4 ออนไลน์, ระบบการขอใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์ออนไลน์, ระบบการชำระค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดตามสถานะของการดำเนินงานได้ด้วยตนเอง มาช่วยเสริมสร้างความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทย และต่างชาติ อีกทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม อีกด้วย 

ขณะเดียวกัน กรอ.ได้ออกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์และแบบการชำระค่าธรรมเนียมรายปีตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ผ่านธนาคารพาณิชย์ ที่ทำการไปรษณีย์ หรือศูนย์บริการชำระเงิน เพื่อสร้างความโปร่งใส และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น โดยการขอรับแบบใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมรายปีนั้น หากโรงงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ให้ขอรับแบบใบแจ้งการชำระค่าธรรมรายปีได้ที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยเข้าระบบการชำระค่าธรรมเนียมของกรม ซึ่งใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมให้ใช้แบบใบแจ้งการชำระเงินของระบบการรับชำระเงินกลาง ของบริการภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ในส่วนต่างจังหวัดให้ขอรับแบบได้ที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์