ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

สกสว.ถอดบทเรียน 5 พัฒนาเมืองเดินหน้าบูรณาการร่วมภาครัฐ-เอกชน

142 14
สกสว.ถอดบทเรียน 5 พัฒนาเมืองเดินหน้าบูรณาการร่วมภาครัฐ-เอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) ร่วมกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล ครั้งท่ี 5 "Learning Network : เรียนรู้สู่การพัฒนาเมือง บทเรียนแห่งบริษัทพัฒนาเมือง 5 แห่ง" ด้าน "การบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล : กฎหมาย ความเป็นธรรม และการกลับคืนสู่ประชาธิปไตย" The 5th National Conference on Public Affairs Management in นthe Digital Era "Public Affairs Management in the Digital Era: Legal, Justice and A Return to Democracy"

สำหรับพิธีการในภาคเช้า เริ่มขึ้นโดยรศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กล่าวรายงาน จากนั้น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษารักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

จากนั้นผู้แทนองค์กรเครือข่าย กล่าวนำ ประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) 3.รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีผู้ก่อตั้ง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และที่ปรึกษาคณบดีด้าน วิจัยและกิจการต่างประเทศคณะนิติศาสตร์ 4.ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบัณฑิตการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5.ผศ.ดร.สมปฤณ นิยมไทย ประธานกรรมการประจำสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และในโอกาสนี้ที่ปรึกษารักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบโล่ให้แก่ผู้แทนองค์กรเครือข่ายดังกล่าว

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การบริหารกิจการสาธารณะในยุคดิจิทัล ต่อด้วยผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกรอบงบประมาณ สกสว.บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางองค์ความรู้ว่าด้วยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ปิดท้ายในช่วงเช้านี้ด้วยช่วงบรรยายพิเศษเรื่องเทศบาลตำบลปริกกับการบริการสาธารณะที่เข้าถึงผู้รับบริการ โดยนายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา และเรื่อง แนวคิดการจัดบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม โดยดร.ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย นายกเทศมนตรีบ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

สำหรับในภาคบ่ายเป็นการนำเสนอ  "Learning Network : เรียนรู้สู่การพัฒนาเมือง บทเรียนแห่งบริษัทพัฒนาเมือง 5 แห่ง" ได้แก่ บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด โดยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย บริษัทอุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด โดยพ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด โดยนายภูษิต ไชยฉ่ำ บริษัท สงขลาพัฒนาเมือง จำกัด โดย นายธารพรรษ สัตยารักษ์ และ บริษัทสระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด โดยนายนพดล ธรรมวิวัฒน์ ร่วมนำเสนอพร้อมและเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองต่อกัน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์