ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

พาณิชย์เข้มงวดตรวจสอบสถานที่ตั้งบริษัทจดทะเบียน

40 1
พาณิชย์เข้มงวดตรวจสอบสถานที่ตั้งบริษัทจดทะเบียน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดีเดย์ 1 พ.ย. 2562 จะเริ่มดำเนินการตามประกาศอย่างเข้มงวด โดยผู้ขอยื่นจดทะเบียนธุรกิจจะต้องระบุข้อมูลประเภทธุรกิจ (วัตถุประสงค์) ในแบบ สสช.1 และสถานที่ตั้งสำนักงานให้ชัดเจนและถูกต้องตามความเป็นจริง หากตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลที่แจ้งไม่ตรงกับความจริงจะต้องถูกดำเนินการทางกฎหมายเพื่อการสร้างฐานข้อมูลนิติบุคคลของประเทศให้มีความน่าเชื่อถือ และใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งไว้ในการขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดโดยเฉพาะการระบุข้อมูลประเภทธุรกิจ (วัตถุประสงค์) และสถานที่ตั้งสำนักงานนำไปสู่ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศแจ้งเตือนผู้ประกอบการหากเจตนาระบุข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงอาจเข้าข่ายเป็นการแจ้งความอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ทั้งนี้ จากกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจได้จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดแต่ไม่ได้ระบุข้อมูลประเภทธุรกิจ (วัตถุประสงค์)และสถานที่ตั้งสำนักงานให้ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงส่งผลต่อหน่วยงานราชการอื่นที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมฯเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการให้บริการประชาชนตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนโดยการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ตามนโยบายรัฐบาลและบางกรณีอาจทำให้เกิดปัญหาหรือข้อพิพาทระหว่างธุรกิจขึ้นภายหลัง อีกทั้งปัจจุบันโลกกำลังเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจรวมถึงหน่วยงานภาครัฐสามารถนำข้อมูลไปใช้บริการประชาชนและธุรกิจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วอันจะนำไปสู่การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว "จากนี้ กรมฯจะกำกับการจดทะเบียนให้มีความถูกต้องควบคู่กับการอำนวยความสะดวกโดยจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น"                 อย่างไรก็ตามนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศกรมฯ เรื่องการระบุข้อมูลประเภทธุรกิจ (วัตถุประสงค์)และสถานที่ตั้งสำนักงานให้ตรงกับข้อมูลที่แท้จริงในการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ.2562 โดยมีสาระสำคัญ คือให้ผู้ขอยื่นจดทะเบียนธุรกิจต้องระบุข้อมูลประเภทธุรกิจ (วัตถุประสงค์) ในแบบ สสช.1 และสถานที่ตั้งสำนักงานให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ โดยกรมฯ จะติดตามตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลการจดทะเบียนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลประเภทธุรกิจ(วัตถุประสงค์) ที่ผู้ขอจดทะเบียนธุรกิจได้ระบุในแบบ สสช.1และสถานที่ตั้งสำนักงานที่ได้แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหากพบว่ามีเจตนาที่จะระบุข้อมูลไม่ตรงต่อความเป็นจริงอาจเข้าข่ายเป็นการแจ้งความ    อันเป็นเท็จต่อทางราชการได้  "ดังนั้นจึงขอความร่วมมือภาคธุรกิจที่ต้องการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลให้ระบุข้อมูลประเภทธุรกิจ (วัตถุประสงค์) ในแบบ สสช.1 และสถานที่ตั้งสำนักงานให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ทั้งต่อตัวธุรกิจเอง ต่อหน่วยงานภาครัฐและการนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหลังจากนี้ หากมีการดำเนินการที่เข้าข่ายกระทำการฝ่าฝืนอันเป็นความเท็จ เบื้องต้นอาจดำเนินการเปรียบเทียบปรับ และหากยังเพิกเฉยมิได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องอาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีต่อไป"รองอธิบดี กล่าวทิ้งท้าย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์