ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564

ทัพไทยเปิดตัวโฆษกใหม่

497 6
ทัพไทยเปิดตัวโฆษกใหม่

เปิดตัวทีมโฆษกกองทัพไทยชุดใหม่ ด้านที่ประชุมคณะผู้บัญชาการทหาร เน้นย้ำงานจิตอาสา การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการฝึกร่วมต่างเหล่าทัพและต่างชาติ ....

วันนี้มีการเปิดตัวทีมโฆษกกองทัพไทยชุดใหม่ นำโดย พลโท อภิสิทธิ์ นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าโฆษก ส่วนโฆษก มี 3 คน ประกอบด้วย 

พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา 

พลเรือตรี ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ 

และพันเอกหญิง ฉัตรรพี พูนศรีพลตรี ธีรพงศ์ 

แถลงผลการประชุมคณะผู้บัญชาการทหาร โดยมี พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ที่ศาลาว่าการกลาโหมโดยมีประเด็นสำคัญคือ การดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบาย เช่น งานจิตอาสา การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทต่างๆของแต่ละเหล่าทัพ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงกลาโหม 

นอกจากนี้ยังได้หารือเรื่องการเตรียมการฝึกที่สำคัญ เช่น การฝึกร่วมกองทัพไทย การฝึกแพนเธอร์โกลด์ และการฝึกคอบร้าโกลด์ด้าน พันเอกหญิง ฉัตรรพี แถลงผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) เป็นประธาน ว่า ผบ.สส.ได้มอบนโยบายแก่เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจ และกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติการร่วม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชน ทั้งในด้านการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันประเทศ 

โดยพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมการรักษาความมั่นคงของรัฐ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติตามนโยบายของรัฐบาล การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุร้ายภายในประเทศ การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนติดตามตรวจสอบผู้กระทำผิดที่เผยแพร่ข้อมูล การบ่อนทำลายสถาบันหลักของชาติ ในเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการสร้างข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งในสังคม โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ 

โดยส่งเสริมบทบาทและความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนตามแนวทางทรรศนะของอาเซียน การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศ การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ และการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน โดยการใช้ศักยภาพของกองทัพสนับสนุนการพัฒนาประเทศ เพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมิตรประเทศ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับหลักสูตรการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพไทย ให้เป็นมาตรฐานสากลและการบริหารจัดการกองทัพ 

โดยการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นทหารอาชีพให้กับกำลังพลผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว และสนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการประสาน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์