ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

งบ ก.เกษตรฯ 63 ผ่านฉลุยกว่าแสนล้าน

113 4
งบ ก.เกษตรฯ 63 ผ่านฉลุยกว่าแสนล้าน

พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ผ่านงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นวงเงินกว่า 110,874 ล้านบาท โดยเป็นเรื่องของนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 8 เรื่อง จากทั้งหมด 12 เรื่อง วงเงินกว่า 23,638 ล้านบาท

วันนี้ (22 ต.ค. 62) นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผย ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (19 ต.ค. 62) ได้มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2563 วาระที่ 1 วงเงินงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท โดยเป็นงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงินรวม 110,874 ล้านบาท สามารถจำแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน 25,536 ล้านบาท

2) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายของกระทรวง/หน่วยงาน (Function) จำนวน 33,600 ล้านบาท

3) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) จำนวน 43,588 ล้านบาท

4) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) จำนวน 8,150 ล้านบาท

จากคำของบประมาณดังกล่าว มีการดำเนินงานที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 12 เรื่อง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวข้อง 8 เรื่อง วงเงินรวม 23,638 ล้านบาท ประกอบด้วย

1) การแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน วงเงิน 1,349 ล้านบาท

2) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก วงเงิน 4 ล้านบาท

3) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม วงเงิน 5,499 ล้านบาท 4) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน วงเงิน 16 ล้านบาท

5) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต วงเงิน 236 ล้านบาท

6) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 159 ล้านบาท

7) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน วงเงิน 70 ล้านบาท

8) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย วงเงิน 16,305 ล้านบาท


สำหรับการดำเนินงานด้านนโยบายสำคัญของรัฐบาล 12 ด้าน เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 6 ด้าน วงเงินรวมทั้งสิ้น วงเงิน 61,700 ล้านบาท ประกอบด้วย

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 9,880 ล้านบาท

2)การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 12,730 ล้านบาท

3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 46 ล้านบาท

4) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 227 ล้านบาท

5) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 38,688 ล้านบาท

และ 6) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 129 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเน้นขับเคลื่อนภารกิจโครงการ/แผนงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี รายได้สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ สินค้าเกษตรได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม

รวมทั้งทรัพยากรการเกษตรมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟูให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ซึ่งหลังจากนี้ งบประมาณประจำปี 2563 จะเข้าสู่การพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร) ต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์