ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564

"ผลโพล" ชี้ "งบปี'63" ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่เลือกข้างเพราะ "แย่ทั้งฝ่ายค้าน-รัฐบาล"

161 10
ผลโพล ชี้ งบปี63 ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่เลือกข้างเพราะ แย่ทั้งฝ่ายค้าน-รัฐบาล

ตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 ต.ค. ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ (เป็นพิเศษ) เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระ 1 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ด้าน ซูเปอร์โพล เผยผลวิจัย ประชาชนยังคงให้ความสาคัญต่อสุขภาพที่ได้รับการรักษาฟรี และ ส่วนใหญ่ขอไม่เลือกข้าง เพราะแย่ทั้งสองฝ่าย

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นาเสนอผลสารวจภาคสนาม เรื่อง งบปี 63 ประชาชนหนุนใครผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อานวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง งบปี 63 ประชาชนหนุนใคร กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จานวนทั้งสิ้น 1,069 ตัวอย่าง ระหว่าง 15 19 ตุลาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงความต้องการให้รัฐใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ช่วยเหลือประชาชนด้านต่าง ๆ พบว่า..

อันดับแรกหรือ 65.9% ระบุด้านสุขภาพ เช่น รักษาฟรี หมอดี ยาดี บริการดี สร้างเสริมสุขภาพ

รองลงมาคือ 64.9% ระบุ ด้านการศึกษา เช่น เรียนฟรี เรียนสูง โรงเรียนดี ครูดี ช่วยเด็กยากจน

59.8% ระบุ สร้างงาน เช่น คนไทยมีงานทา ทักษะดี เงินดี มีหลักประกัน มีสุขพอเพียง

54.3% ระบุ ด้านความมั่นคง กองทัพ ตารวจ ฝ่ายปกครอง เช่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ปัญหาภัยพิบัติ สาธารณภัย ช่วยเหลือฟื้นฟูทั่วถึงไม่ตกหล่น

50.8% ระบุ ด้านคมนาคม เช่น ความปลอดภัยทางถนน ซ่อมแซมติดตั้งสัญญาณไฟ บังคับใช้กฎหมายเข้มแก้คนขาดวินัยด้วยเทคโนโลยี

48.2% ระบุ ช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ช่วยให้ค้าขายได้คล่อง หากินไม่ขัดสน

และ37% ระบุอื่น ๆ เช่น ช่วยเรื่องที่พักอาศัย ช่วยให้คนมีบ้านของตนเอง

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงฝ่ายที่ประชาชนสนับสนุนในตอนนี้ พบว่า..

ส่วนใหญ่หรือ 67.2% ขออยู่ตรงกลางไม่เลือกข้าง เพราะแย่ทั้งสองฝ่าย รอดูผลงาน

ในขณะที่ 16.9% สนับสนุนฝ่ายรัฐบาล

และ 15.9% สนับสนุนฝ่ายค้าน

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวอีกว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นประเด็นที่น่าสนใจคือ เสียงสนับสนุนของประชาชนต่อรัฐบาลสูงกว่าฝ่ายค้านอยู่ 1 เปอร์เซนต์เท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ยังขออยู่ตรงกลางเพราะเห็นว่าแย่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายรอดูผลงาน แต่ที่น่าพิจารณาคือการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานความมั่นคง กองทัพ ตารวจและฝ่ายปกครองติด 1 ใน 5 ที่ประชาชนให้การสนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ปัญหาภัยพิบัติ สาธารณภัย ช่วยเหลือฟื้นฟูทั่วถึงไม่ตกหล่น

ในขณะที่ประชาชนยังคงให้ความสาคัญต่อสุขภาพที่ได้รับการรักษาฟรี หมอดี ยาดี บริการดี รองลงมาคือ การศึกษาที่ต้องการให้เด็กเยาวชนเรียนฟรีเรียนสูงโรงเรียนดีช่วยเหลือเด็กยากจนมีโอกาสยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และอนาคตที่ดีกว่า ในขณะที่ การมีงานทา ทักษะดี เงินดี มีหลักประกันมั่นคง และด้านคมนาคมที่ประชาชนต้องการความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์