ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563.

ราชกิจจาฯ ประกาศ การแสดงใบอนุญาตขับรถบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

2.8K 34
ราชกิจจาฯ ประกาศ การแสดงใบอนุญาตขับรถบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาราชกิจจาฯ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้มีการพัฒนาให้สามารถแสดงใบอนุญาตขับรถผ่านแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตแทนการพกพาใบอนุญาตขับรถแบบเดิม ประกอบกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒)พ.ศ. 2562

กำหนดให้ผู้ขับขี่ที่แสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่ามีใบอนุญาตขับรถอยู่กับตัวแล้ว


ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางการแสดงใบอนุญาตขับรถ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑/๑ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

"ใบอนุญาตขับรถ" หมายความว่า ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒ การแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถ ให้กระทำได้เฉพาะกรณีผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่มี QR Code ซึ่งมีวิธีการแสดง ดังต่อไปนี้

(๑) การแสดงใบอนุญาตขับรถโดยแสดงผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งทำให้ปรากฏภาพใบอนุญาตขับรถเสมือนจริง

(๒) การแสดงใบอนุญาตขับรถโดยแสดงจากภาพที่ได้จากการสั่งเก็บภาพ(Capture) จากแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE ของกรมการขนส่งทางบก

(๓) การแสดงใบอนุญาตขับรถบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นภาพใบอนุญาตขับรถที่ได้จากการถ่ายภาพใบอนุญาตขับรถ

(๔) การแสดงใบอนุญาตขับรถที่ทำสำเนาเอกสารจากใบอนุญาตขับรถ โดยจะเป็นภาพขาวดำหรือสี ก็ได้

การแสดงใบอนุญาตขับรถตาม (2) (3) และ (4) ต้องปรากฏข้อมูลใบอนุญาตขับรถ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบใบอนุญาตขับรถ และต้องปรากฏเครื่องหมายQR code ที่ชัดเจน เพื่อให้เจ้าพนักงานจราจรสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตขับรถได้

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พีระพล ถาวรสุภเจริญ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

อ่านข่าวต้นฉบับที่นี่

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์