ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563.

เสด็จฯเปิดศูนย์รวมนม จิตรลดา

1.6K 9
เสด็จฯเปิดศูนย์รวมนม จิตรลดา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา แห่งใหม่ ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา มีพระราชหัตถเลขาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ" เป็น ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

วานนี้ (14 ต.ค. 62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังอาคารศูนย์รวมนมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โดยมีนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และผู้บริหารบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เข้าสู่พลับพลาพิธีประทับพระราชอาสน์ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรนิทรรศการและวีดิทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา


ในการนี้ นายธนินท์ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือโครงการ "ศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินออกจากพลับพลาพิธีไปยังบริเวณนิทรรศการ ทอดพระเนตรนิทรรศการและวีดิทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา ถวายการบรรยายโดยนางสาวรสริน สมิตะพินทุ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ผู้แทนจากโครงการส่วนพระองค์ฯ นายวสิษฐ์ มโนงาม ผู้จัดการฝ่ายโครงการ ผู้แทนจากบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด และคณะ

ต่อมาทรงพระดำเนินไปบริเวณนิทรรศการ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา เสด็จขึ้นแท่นพิธี ทรงพระสุหร่ายฉีด และทรงเจิมแผ่นจารึกป้ายชื่ออาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา จากนั้นเสด็จขึ้นชานหน้าอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา ทอดพระเนตรอุปกรณ์การผลิตนมพาสเจอไรซ์ เมื่อสมควรแก่เวลาจึงเสด็จลงชานหน้าอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา ทรงพระดำเนินไปยังรถยนต์พระที่นั่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ออกจากอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

สำหรับความเป็นมาของศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2516 เป็นอาคารชั้นเดียวเพื่อผลิตนมพาสเจอไรซ์ ต่อมาในปี 2552 ได้ขยายอาคารโรงงานเป็น 2 ชั้นในพื้นที่เดิม โดยชั้นล่างเป็นส่วนผลิตและชั้นบนเป็นส่วนสำนักงานห้องประชุมและส่วนเก็บบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรในสายการผลิตบางเครื่องมีอายุการใช้งานนานกว่า 25 ปี ทำให้เครื่องชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน มีการซ่อมปรับปรุงและเปลี่ยนอะไหล่มาโดยตลอด

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาจึงเห็นความจำเป็นที่จะปรับปรุงพัฒนาสายการผลิตนมพาสเจอไรซ์ไห้มีประสิทธิภาพด้วยระบบการผลิตที่ทันสมัย เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดอาชีพพระราชทานสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมโดยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในนามมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ให้การสนับสนุนด้านการออกแบบแปลนอาคารและการก่อสร้างศูนย์รวมนมใหม่ รวมทั้งเครื่องจักรในสายการผลิตนมพาสเจอไรซ์ใหม่ทั้งหมด รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 367.7 ล้านบาท 

สำหรับวัตถุประสงค์การก่อสร้างศูนย์รวมนมแห่งใหม่เพื่อรองรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศ ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานและพัฒนาต่อยอดการผลิตระดับอุตสาหกรรมนมต่อไป โดยเน้นการเป็นโรงงานที่ไม่มุ่งเน้นการพาณิชย์ โดยมีการนำเทคโนโลยีการผลิตและระบบตรวจสอบโดย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในนามมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ให้การสนับสนุนด้านการออกแบบแปลนอาคารและการก่อสร้างศูนย์รวมนมใหม่ รวมทั้งเครื่องจักรในสายการผลิตนมพาสเจอไรซ์ที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้การผลิตดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็ว  มีมาตรฐานตามหลักสากลและเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกระทรวงอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์ด้วยเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

วันเดียวกัน  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ความว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อส่งเสริมและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ตลอดจนสร้างความสุข บำบัดทุกข์และความเดือดร้อน โดยสนับสนุนให้พลเมืองได้มีน้ำใจและมีศรัทธาที่จะร่วมกันมุ่งมั่นสร้างคุณงามความดี ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมใกล้ตัว  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ และความสามัคคีรวมพลังเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเป้าหมาย จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามคำสั่งหน่วยราชการในพระองค์ 904 ที่ 44/2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ กิจการของโครงการจิตอาสาฯ ได้ดำเนินการไปด้วยดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมดังที่ได้ปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ชัด ตลอดจนได้มีการฝึกอบรมสมาชิก และปลูกฝังแนวความคิดให้บรรดาสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ ทรงพระราชดำริว่า เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สนองพระบรมราโชบายมาตั้งแต่เริ่มโครงการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ พากเพียร รอบคอบ ทุ่มเทกำลังกายใจ เป็นหลักของโครงการฯ ตลอดมา

เพื่อให้โครงการนี้ดำเนินการไปอย่างมั่นคงสมบูรณ์และต่อเนื่องตามจุดประสงค์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอำนาจหน้าที่ 1.ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนการช่วยเหลือต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นไปตามพระบรมราโชบาย และสมพระเกียรติ 2.กำกับดูแลโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังได้เผยแพร่พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ความว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขแก่ผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งเป็นส่วนสนองพระบรมราโชบายให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ จนบังเกิดความตระหนักซาบซึ้งในศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี  และวิถีแห่งความเป็นไทยในรูปแบบสังคมพหุวัฒนธรรม เสริมสร้างความผูกพันใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับอาณาราษฎร อันจะอำนวยสัมฤทธิผลเป็นความวัฒนาสถาวรของประเทศชาติสืบไป  จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ตามคำสั่งหน่วยราชการในพระองค์ 904 ที่ 74/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ ทรงพระราชดำริว่า เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้ปฏิบัติหน้าที่บริหารการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และทุ่มเท ในการกำหนดรูปแบบ ดำเนินการ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ ส่งผลให้งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว  เป็นที่นิยมชมชอบของมหาชนเป็นอันมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

อำนาจหน้าที่ 1.ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนการช่วยเหลือต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว เป็นไปตามพระบรมราโชบาย และสมพระเกียรติ 2.กำกับดูแลกิจกรรมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์