ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม

3.09K 56
พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม

๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ หน้า ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม

ระบุว่า...

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ ตรี มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕ ทวิแห่งพระราชบัญญัติคณะสฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน ๒๐ รูป ดังนี้

๑. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

๒. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

๓. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโฌ) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

๔. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงกโร) วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

๕. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคดชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

๖. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย รมุมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

๗. พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร

๘. พระพรหมโมลี (สุชาติ รมมรตโน) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร

๙. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร รมมจิตโต) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร

๑๐. พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสสโร) วัดเครือวัลย์ กรุงเทพมหานคร

๑๑. พระพรหมเสนาบดี (พิมพญาณวีโร) วัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร

๑๒. พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตตคุตโต)วัดสุทัศนกพวราราม กรุงเทพมหานคร

๑๓. พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

๑๔. พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทกโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานคร

๑๕. พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร

๑๖. พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร

๑๗. พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินทปญโณ) วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร

๑๘. พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนทราโภ) วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร

๑๙. พระธรรมกิตติเมธี (กษม สญญโต) วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร

๒o. พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend