ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

ราชกิจจาฯ ประกาศ อนุญาตประชาชน 6 รายสละสัญชาติไทยได้

82.73K 154
ราชกิจจาฯ ประกาศ อนุญาตประชาชน 6 รายสละสัญชาติไทยได้

ผู้สื่อข่าวรายงานเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย อนุญาตให้ประชาชน จำนวน 6 ราย ผู้มีสัญชาติไทย สละสัญชาติไทย ไปถือสัญชาติอื่นได้ เหลือเพียงสัญชาติเดียวได้ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเสียสัญชาติไทย มีใจความว่า

ด้วยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวและได้สัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดาหรือมารดา มีความประสงค์จะถือสัญชาติอื่นอยู่ต่อไป ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงภายในหนึ่งปีนับแต่ วันที่มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ ย่อมสละสัญชาติไทยได้ ตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ อนุญาตให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยดังกล่าวสละสัญชาติไทยได้ ซึ่งมีผลให้บุคคลดังกล่าวเสียสัญชาติไทยโดยการสละสัญชาติไทย ตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ จํานวน ๖ ราย โดยมีรายชื่อ ดังตอไปนี้

๑. นายเกรียงไกร ฮวง บุคคลสัญชาติไทยและสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทย เพื่อไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) สัญชาติเดียว

๒. นายสุรดิษ ยามาซากิ บุคคลสัญชาติไทยและสัญชาติญี่ปุ่น ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทย เพื่อไปถือสัญชาติญี่ปุ่นสัญชาติเดียว

๓. นางสาวอะยูมิ วาตานาเบ้ บุคคลสัญชาติไทยและสัญชาติญี่ปุ่น ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทย เพื่อไปถือสัญชาติญี่ปุ่นสัญชาติเดียว

๔. นายดนัยลี ออสมอนด์ บุคคลสัญชาติไทยและสัญชาติบริติช ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทย เพื่อไปถือสัญชาติบริติชสัญชาติเดียว

๕. นายเก็ต เฮาส์ แตง บุคคลสัญชาติไทยและสัญชาติสิงคโปร์ ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทย เพื่อไปถือสัญชาติสิงคโปร์สัญชาติเดียว

๖. นายสิงหาลิม บุคคลสัญชาติไทยและสัญชาติสิงคโปร์ ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทย เพื่อไปถือสัญชาติสิงคโปร์สัญชาติเดียว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ่านต้นฉบับ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend