ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"ไทย"เจ้าภาพโครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อสารคดีระดับภูมิภาค

228 8
ไทยเจ้าภาพโครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อสารคดีระดับภูมิภาค

กระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการ (ASEAN Wisdom CO-production Forum & Workshop 2019) หรือ โครงการเมล็ดพันธุ์อาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภูมิปัญญาตามวิถีอาเซียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อสารคดีระดับภูมิภาค (ASEAN Wisdom CO-production Forum & Workshop 2019) หรือ โครงการเมล็ดพันธุ์อาเซียน  นำร่องงานโครงการร่วมผลิตสารคดีเชิงพหุวัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเซียและกลุ่มประเทศอาเซียน  รวม ๑๒ ประเทศ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาตามวิถีอาเซียนที่มีความสำคัญต่อการเคารพวิถีธรรมชาติและการสร้างความยั่งยืน 

นายสมเกียรติ พันธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อสารคดีระดับภูมิภาค (ASEAN Wisdom CO-production Forum & Workshop 2019) หรือ โครงการเมล็ดพันธุ์อาเซียน เปิดเผยว่า ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔ ของกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรมให้เป็นแนวร่วมในการรณรงค์ การรู้เท่าทันภัยสังคม การสร้างภูมิคุ้มกัน การรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามในสังคม การเลือกเสพสื่อที่เหมาะสม การแจ้งเตือน และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นหนึ่งในพันธกิจ และเป้าหมายสำคัญ ที่ช่วงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม

การดำเนินโครงการเมล็ดพันธุ์อาเซียน ซึ่งเป็นโครงการร่วมผลิตสื่อสารคดี ผ่านความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์และสถาบันการผลิตสื่อจาก 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้แทนประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๑๒ ประเทศ ผู้แทนหน่วยงาน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่เห็นถึงความสำคัญและร่วมเป็นเครือข่ายการผลิตและเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ในระดับนานาชาติต่อไป

นายวสันต์ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการนำร่องของโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อสารคดีระดับภูมิภาค (ASEAN Wisdom CO-production Forum & Workshop 2019) หรือ โครงการเมล็ดพันธุ์อาเซียน โดยได้รับการตอบรับเข้าร่วมงานจากบุคคลากรด้านสื่อสารคดีระดับภูมิภาคอาเซียนที่มีผลงานเป็นที่รู้จักระดับโลกทั้ง ๑๒ ประเทศ ได้แก่ บรูไน ลาว ภูฐาน มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมาร์  เกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆ โดยประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ            

ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดี ในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อสารคดี และการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตสื่อและผู้เชี่ยวชาญการผลิตสื่อจากนานาประเทศ  เพื่อผลิตสื่อที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านจาก ๑๒ ประเทศ  และนำเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายในระดับนานาชาติ ผ่านสถานีโทรทัศน์พันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการฯ และ/ หรือการเผยแพร่สาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์ระดับภูมิภาค


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์