ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563.

เปิดตัว หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่

480 4
เปิดตัว หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร เปิดตัว "หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ ครั้งแรกในไทย เรียน 7 ปีได้รับ 2 ปริญญา" โดยมีโรงพยาบาลตำรวจเป็นสถานฝึกปฎิบัติทางคลินิกหลัก

วันที่9 ตุลาคม ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร จัดแถลงข่าว เปิดตัว "หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย เรียน 7 ปี ได้รับ 2 ปริญญา" ขึ้นโดยมี พล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมแถลงข่าว


พล.ต.ท. วิฑูรย์ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ผ่านการประเมินรับรองสถาบันและหลักสูตรตามมาตรฐานสากล TMC. WFME. BME. Standards (2017)ผลิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563) เรียบร้อยแล้ว โดยมีโรงพยาบาลตำรวจเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก ในการนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากพระดำริ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายกรัฐมนตรีประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการให้โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่สนับสนุนภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559 ทรงลงพระนามเมื่อ วันที่ 28กุมภาพันธ์ 2560

พล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวอีกว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในด้านการจัดการเรียนการสอนระดับคลินิกของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยโรงพยาบาลตำรวจจะเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ซึ่งเรามีความพร้อมทั้งในด้านการเป็นสถาบันการแพทย์ระดับตติยภูมิที่จะสนับสนุนการฝึกทักษะวิชาชีพของนักศึกษาแพทย์ให้มีความเป็นเลิศและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ขั้นสูงให้กับนักศึกษา โดยมีคณาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่พร้อมดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด อบอุ่นและมีคุณภาพ เพื่อสนองพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โรงพยาบาลตำรวจ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพงานแพทยศาสตรศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มกำลัง

เมื่อกล่าวถึงความพร้อมของโรงพยาบาลตำรวจ ที่จะเป็นสถานฝึกอบรมแพทย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ 2563 เนื่องด้วยโรงพยาบาลตำรวจเป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ขนาด750 เตียง ในปี 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นมาตรฐานสากล JCI และกำชับดูแลความเป็นมาตรฐาน WFME โดยเฉลี่ยให้การตรวจรักษาผู้ป่วยนอก 700,000 รายต่อปี ผู้ป่วยใน 1,700 รายต่อปี โดยโรงพยาบาลตำรวจมีการพัฒนาองค์กรสู่การบริการทางการแพทย์ ที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะทางที่ซับซ้อนอย่างครบวงจร โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทาง อาทิ ศูนย์รักษาโรคหัวใจ ศูนย์รักษาโรคสมอง ศูนย์อุบัติเหตุ และการขนส่งทางอากาศ ศูนย์การผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็กด้วยกล้องสามมิติและหุ่นยนต์ ศูนย์การรักษาโรคกระดูกและข้อ ศูนย์โรคไต และศูนย์รักษาข้าราชการตำรวจและครอบครัวอย่างครบวงจร เป็นต้น โดยจัดเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อมทั้งอาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย์ ระบบบริหารจัดการที่ดี และมีบุคลากรที่มีจำนวนเพียงพอ พร้อมด้วยความรู้ความสามารถสู่การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำของประเทศ

นอกจากนี้โรงพยาบาลตำรวจ เปิดทำการสอนฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2511โดยรับการรับรองจากแพทยสภาและได้พัฒนาการฝึกอบรมมาเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ 2527 เป็นสถานที่ฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ปีสุดท้ายของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นเวลานานและดำเนินการตามนโยบายของประเทศผ่านทางแพทยสภา เนื่องจากศักยภาพของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาในศูนย์การรักษาที่เป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ศักยภาพด้านบริหารจัดการ พร้อมทั้งการยอมรับของสังคมและการเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตำรวจจึงเป็นสถาบันการฝึกปฏิบัติที่ได้รับความสนใจและน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่ขอให้เข้าร่วมเป็นสถาบันผลิตแพทย์ให้กับประเทศชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี

.

เรื่องโดย สุริยา ปะตะทะโย | ภาพโดย สุริยา ปะตะทะโย
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend