ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

รมว.ทส.ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15

53 4
รมว.ทส.ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 เพื่อความยั่งยืนและบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2568

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 (15th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment : 15th AMME) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี H.E. Akka Pundit Sapheach Aun Pornmoniroth รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินของราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2568 และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งภายหลังจากพิธีเปิด ได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณหน้านครวัด ภายใต้หัวข้อ "Together to Support ASEAN Green Initiatives" 

.

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ประเทศไทยได้กล่าวถ้อยแถลงที่พร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหาสำคัญของภูมิภาค อาทิ การจัดการขยะทะเล โดยประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า และร้านค้า 43 แห่ง งดการแจกถุงพลาสติกให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 รวมถึงให้ความสำคัญต่อการดำเนินการตามข้อตกลงปารีส และเจตจำนงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่มุ่งเน้นการขนส่งอย่างยั่งยืน การใช้พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพ โดยได้ร่วมกับรัฐมนตรีประเทศสมาชิกอาเซียนให้การรับรอง (1) การขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ จำนวน 5 แห่ง เป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่ 45 46 47 48และ 49 ตามลำดับ ดังนี้ (45) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และ (46) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ของประเทศไทย (47) อุทยานแห่งชาติ Lo Go Xa Mat และ (48) เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Ngoc Linh ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ (49) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Htamanthi ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (2) เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนสำหรับการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 ซึ่งยกร่างและเสนอโดยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ทั้งนี้ จะมีการเสนอร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การรับรอง ซึ่งประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียนปี 2562 จะเป็นผู้กล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวต่อที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 ในระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 2562 ณ กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี ต่อไป

นอกจากนี้ ประเทศไทยได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุม Climate Action Summit 2019 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งยกร่างและพัฒนาโดยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน รวมถึงการรับทราบปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และกรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล ซึ่งยกร่างและพัฒนาโดยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน โดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพฯ ได้ให้การรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ และรับทราบกรอบปฏิบัติการอาเซียนฯ ด้วยแล้ว

วันเดียวกัน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และคณะ ร่วมพิธีมอบรางวัล ASEAN Eco-School Awards ซึ่งในส่วนของประเทศไทย ได้เข้ารับรางวัล ดังนี้ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน จังหวัดบึงกาฬ ในระดับประถมศึกษา และ โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล ในระดับมัธยมศึกษา รวมถึงเยาวชนของประเทศไทยได้รับรางวัล ASEAN Youth Eco-champions Award ได้แก่ นายพุทธิศักดิ์ พนมสารนรินทร์ นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระดับ Junior และนางสาวปิยนาฏ ลิ่มหลัก ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ในระดับ Senior โดยโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมในงานเลี้ยงรับรองที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน

.

.


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend