ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

เอส แอนด์ พี เดินหน้าธุรกิจยั่งยืน คว้ารางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม

26 0
เอส แอนด์ พี เดินหน้าธุรกิจยั่งยืน คว้ารางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม

เอส แอนด์ พี ตอกย้ำความเป็นผู้นำแบรนด์อาหารไทยยั่งยืนด้วยการดำเนินธุรกิจบนหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากลตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมาย 5 ข้อได้แก่ การขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (Zero Hunger) การรับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ (Good Health and well-being)ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า (Decent Work and Economic Growth)การรับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Partnerships for the Goals)

ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืนนี้เอง ทำให้ บริษัท เอส แอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรด้านความยั่งยืนหลากหลายรายการมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท กล่าวว่า เอส แอนด์ พีมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอาหารไทยใส่ใจสุขภาพพร้อมผลักดันกลยุทธ์แบรนด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการเดินหน้าปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ โดยปัจจุบัน เอส แอนด์พี ได้เปลี่ยนมาใช้หลอดกระดาษ และหลอดพลาสติกย่อยสลายได้รวมถึงกล่องบรรจุอาหารและขนมหลายรายการ ซึ่งในปีที่ผ่านมา เอส แอนด์ พีสามารถลดการใช้พลาสติกไปแล้วกว่า 100 ตันพร้อมตั้งเป้ายกเลิกการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกภายในปี 2565เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมหวังปลุกสำนึกรักษ์โลกให้กับคนรุ่นใหม่รวมไปถึงการเลือกใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นที่ปลอดภัย ไม่มีสารพิษเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรไทยและสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังเพิ่มทางเลือกอาหารสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค อาทิ เมนูโซเดียมต่ำเบเกอรี่สูตรหวานน้อย เจลลี่สูตรหญ้าหวานตลอดจนปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีของเหลือทิ้งเป็นศูนย์ (Zero Waste)อีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Ministers ExportAward : PM Export Award 2019) ประเภทแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best ThaiBrand) จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล โดยรางวัล PM Export Awardถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจของประเทศและเป็นการประกาศเกียรติคุณถึงความสำเร็จและความทุ่มเทของผู้ประกอบการไทย เมื่อเร็วๆ นี้


อีกทั้งยังได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอมในงาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อนซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)โดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบ ณโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำหลังจากที่ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์บัทเทอร์เค้ก เอสแอนด์ พี ไปเมื่อปีก่อนซึ่งทั้งสองรายการเป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆของแบรนด์รวมถึง ได้รับมอบประกาศนียบัตรใน"พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์มาตรการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสมัครใจ"ในกิจกรรมรณรงค์ "รู้ฉลาก กินฉลาด ลดโซเดียม

ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบเพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักรู้เรื่องการบริโภคลดโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอันเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ณศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล 3Rs Award รางวัล Zero Waste to LandfillAchievement Award และรางวัล 3Rs+ Awards ระดับเหรียญทองในโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 สำหรับสายการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรม โดยมีนายบรรจงสุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบ ณ สโมสรทหารบกซึ่งการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs คือ การลดการใช้ (Reduce)การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำ (Reuse)และ การนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมา รีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)เป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัด เพื่อมุ่งสู่การใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมดโดยไม่มีการนำของเสียไปฟังกลบ (Zero Waste to Landfill)

อันเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการของเสียให้กับภาคอุตสาหกรรมต่อไปนับเป็นความภาคภูมิใจของ บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคทที่มีกระบวนการผลิตอาหารที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย และโลกของเราต่อไป

เกษสุดา ไรวาประธานกรรมการบริหารรับมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Ministers ExportAward : PM Export Award 2019)ประเภท แบรนด์ไทยยอดเยี่ยมจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

มณีสุดา ศิลาอ่อนผู้อำนวยสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรรับมอบประกาศนียบัตรโครงการประชาสัมพันธ์มาตรการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสมัครใจ จากนายสาธิต ปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

.

กำธร ศิลาอ่อนกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอมจากนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จงชนะ จันทมาศรองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตอาหารรับมอบรางวัล 3Rs Awardรางวัล Zero Waste to LandfillAchievement Award และรางวัล3Rs+ Awards ระดับเหรียญทองจากนายบรรจงสุกรีฑารองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend