ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประกาศแล้วพรฎ.เลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 นครปฐม

677 6
ประกาศแล้วพรฎ.เลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 นครปฐม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐมแล้ว ทั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2562 เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง อาศัยอานาจตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบันปี 2560

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่5 แทนตาแหน่งที่ว่าง ปี 2562" มาตรา ฐานพระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช่บังคับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจาฯเปฌนต้นไป มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งส.ส.จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.

.


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend