ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์

10.77K 30
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการทหาร เป็นข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหาร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  แต่งตั้งข้าราชการทหาร  เป็นข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ประกอบมาตรา  ๔  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติ ยศทหาร  พุทธศักราช  ๒๔๗๙  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  แต่งตั้งข้าราชการ ในพระองค์ฝ่ายทหารดํารงตําแหน่ง  ดังนี้ 

พลอากาศเอก  ภูมิใจ  ชัยพันธุ์  ตําแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  (อัตรา พลอากาศเอก)  มารับราชการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารในตําแหน่ง  นายทหารปฏิบัติการประจํา สํานักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  กองบัญชาการทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  (อัตรา  พลเอก)  และพระราชทานยศ  พลเอก  แต่งกายทหารบก  เหล่าทหารราบ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒  เป็นปีที่  ๔  ในรัชกาลปัจจุบัน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/239/T_0001.PDF


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend