ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

พระราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร

6.39K 11
พระราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จํานวน ๒๒,๙๓๔ ราย ดังนี้

๑. ว่าที่พันตํารวจโท สัญชัย เทพนิมิตร เป็น พันตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐

๒. ว่าที่พันตํารวจโท แสนชัย เกษรินทร์ เป็น พันตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑

๓. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก ซัมสุเดง ยาแม เป็น ร้อยตํารวจเอก

๔. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก ภูริต ศรีบุญเรือง เป็น ร้อยตํารวจเอก ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๕. ว่าที่พันตํารวจเอก นรินทร์ เชษฐา เป็น พันตํารวจเอก ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๖. ว่าที่ร้อยตํารวจโท สมาน พลธิแสง เป็น ร้อยตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๗. ว่าที่ร้อยตํารวจโท อารีย์ หมัดสมัน เป็น ร้อยตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๘. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก บุญยา ทองสลับล้วน เป็น ร้อยตํารวจเอก

๙. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก ปิยพล ชูแสง เป็น ร้อยตํารวจเอก ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙

เป็น ร้อยตํารวจตรี

๑๐. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ณรงค์ สุวรรณกุล

๑๑. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี นพดา ณัทณพงศ์

๑๒. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ประเวตร เหมหมาน

๑๓. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี มาหามะยูนุ จูเฮง

๑๔. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ยุทธนา อรุณสวัสดิ์

๑๕. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี อาวุธ สุวรรณชนะ

๑๖. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี อุดม บุญรัตน์

ทั้ง ๗ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เป็น ร้อยตํารวจเอก

๑๗. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก จีรศักดิ์ นิมมา

๑๘. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก เฉลิมโชค สภาพันธ์

๑๙. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก แมน โฉมอุภัย

๒๐. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก สนธยา จันทมุณี

๒๑. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก สมพงศ์ ทองรอด

๒๒. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก สมพร ชอบกล้า

๒๓. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก สมยศ อุ่มอยู่

๒๔. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก สรายุทธ พิลามา

๒๕. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก อาทิตย์ ศิลาเพชร

ทั้ง ๙ รายนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๙

เป็น ร้อยตํารวจโท

๒๖. ว่าที่ร้อยตํารวจโท ไชยยงค์ มิ่งชัย

๒๗. ว่าที่ร้อยตํารวจโท ปพน เทพนา

๒๘. ว่าที่ร้อยตํารวจโท พนมกร แซ่ฮ่อน

๒๙. ว่าที่ร้อยตํารวจโท ภคพล ไชยนามน

๓๐. ว่าที่ร้อยตํารวจโท ราชศักดิ์ เตชะเกรียงไกร

๓๑. ว่าที่ร้อยตํารวจโท วีราวุทธ เงางาม

๓๒. ว่าที่ร้อยตํารวจโท สมศักดิ์ พงษ์ธรรม

ทั้ง ๗ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เป็น พันตํารวจตรี

๓๓. ว่าที่พันตํารวจตรี จารุวัจน์ ศรีราเพ็ญ

๓๔. ว่าที่พันตํารวจตรี ธนวัฒน์ กัญจนกาญจน์

๓๕. ว่าที่พันตํารวจตรี วีรวัฒน์ กิตติสุบรรณ

ทั้ง ๓ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เป็น พันตํารวจโท

๓๖. ว่าที่พันตํารวจโท วิรกิจ แก้วนวลจริง

เป็น พันตํารวจตรี

๓๗. ว่าที่พันตํารวจตรี ภานุวัฒน์ โฉมยงค์

ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

เป็น ร้อยตํารวจตรี

๓๘. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี จิระเดช แก้วสว่าง

๓๙. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ไพฑูรย์ จิตอ่อง

๔๐. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี วิทยา อาจหาญ

ทั้ง ๓ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

เป็น พันตํารวจโท

๔๑. ว่าที่พันตํารวจโท ฐิติวัชร์ พรศิวัฒน์

๔๒. ว่าที่พันตํารวจโท ป้อมเพ็ชร โชติกลาง

เป็น ร้อยตํารวจเอก

๔๓. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก ณัฐพล เพจี้

เป็น ร้อยตํารวจเอกหญิง

๔๔. ว่าที่ร้อยตํารวจเอกหญิง เพิ่มทรัพย์ พุฒสง่า

ทั้ง ๔ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

เป็น ร้อยตํารวจโท

๔๕. ว่าท่ีร้อยตํารวจโท นิวาส ไชยโสภา

๔๖. ว่าที่ร้อยตํารวจโท ประกาศ เล่งอี้

๔๗. ว่าที่ร้อยตํารวจโท รักพงษ์ เกตแก้ว

๔๘. ว่าที่ร้อยตํารวจโท ลิขิต พุฒวัจน์

๔๙. ว่าที่ร้อยตํารวจโท วสันต์ นิลสูตร

๕๐. ว่าที่ร้อยตํารวจโท สงกรานต์ สุขมี

๕๑. ว่าที่ร้อยตํารวจโท สมชาย สัยยะนิฐี

๕๒. ว่าที่ร้อยตํารวจโท สมนึก เทพไพฑูรย์

๕๓. ว่าที่ร้อยตํารวจโท อนันต์ มานะกิจ

๕๔. ว่าที่ร้อยตํารวจโท อําพร มะลาศรี

ทั้ง ๑๐ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

อ่านประกาศต่อ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend