ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"นายกฯ" ตั้ง "พัชราภรณ์" นั่งที่ปรึกษาด้าน "งานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ"

1.92K 8
นายกฯ ตั้ง พัชราภรณ์ นั่งที่ปรึกษาด้าน งานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ

วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงาน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว. กลาโหม ได้เลือกแต่งตั้ง นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงาน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรมว. กลาโหม ได้ลงนามคำสั่งจากสำนักนายกรัฐมนตรี ที่199/2562 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านงานเฉลิมพระเกียรติและกิจการพิเศษโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แต่งตั้งนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษโดยมีหน้าที่และอำนาจคือ

1. ศึกษาวิเคราะห์ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะประสานงานเกี่ยวกับงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่รัฐบาลร้องขอ จากสำนักพระราชวังและกิจกรรมจิตอาสาของรัฐบาล

2. ประสานงานและสนับสนุนภารกิจของสำนักพระราชวังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

3. ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็น

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีและนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

5. ให้รายงานความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหารวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อนายกรัฐมนตรีผ่านนายวิษณุเป็นระยะ

อย่างไรก็ตามให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐสนับสนุนงานของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโดยให้ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ อยู่ในความควบคุมกำกับดูแลของนายวิษณุและให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราที่ไม่เกินอัตราเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป

สำหรับนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ จะเกษัยณอายุราชการในตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 30 กันยายนนี้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend