ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรมาลา

23.17K 55
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรมาลา

วันที่ 16 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรมาลา

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา ให้แก่ข้าราชการสังกัดสำนักพระราชวังที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ถวายงานด้วยความจงรักภักดี จำนวน ๓๑ ราย ตามบัญชีรายชื่อ

บัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดสํานักพระราชวัง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรมาลา

เหรียญทองช้างเผือก

ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพล มีบัง

เหรียญจักรมาลา

๑ จ่าสิบเอก เกษม ผ่องสุข

๒ จ่าสิบเอก จํานงค์ จันภักดี

๓ จ่าสิบเอก ฉลาด เกาสังข์

๔ จ่าสิบเอก ไชยยนต์ พันแสน

๕ จ่าสิบเอก ดินัน การงานดี

๖ จ่าสิบเอก ตันติกรณ์ บุญวิเศษ

๗ จ่าสิบเอก ทศพล พูลพจน์

๘ จ่าสิบเอก ทองดี ทองโกฏิ

๙ จ่าสิบเอก ทะวี ภูธร

๑๐ จ่าสิบเอก นิยม พิมพ์คณิต

๑๑ จ่าสิบเอก พล อ่อนทอง

๑๒ จ่าสิบเอก พิชัย สุขจิตร

๑๓ จ่าสิบเอก พิภพ สุริยะวงศ์

๑๔ จ่าสิบเอก ไพรัช ฉิมงาม

๑๕ จ่าสิบเอก ไพศาล เอี่ยมสอาด

๑๖ จ่าสิบเอก ยุทธพงษ์ วงษ์ปัญญา

๑๗ จ่าสิบเอก ฤทธิไกรชัยเวทย์ เดชพลภักดี

๑๘ จ่าสิบเอก ลําพอง อาษาภักดี

๑๙ จ่าสิบเอก วิทชุเรศย์ ศรีโคตร

๒๐ จ่าสิบเอก ศักดา พรหมทัด

๒๑ จ่าสิบเอก สนั่น เกตุเหล็ก

๒๒ จ่าสิบเอก สนิท มัฐผา

๒๓ จ่าสิบเอก สมคิด พงษ์พิมพ์

๒๔ จ่าสิบเอก สมชาย ทําสวน

๒๕ จ่าสิบเอก สมชาย สุมะนา

๒๖ จ่าสิบเอก สมศักดิ์ ปัดอาสา

๒๗ จ่าสิบเอก สมุทร พานนอก

๒๘ จ่าสิบเอก อภิชาต กาหยี

๒๙ จ่าสิบเอก อภิรัตน์ ไผ่สอาด

๓๐ พันจ่าเอก สันติ กุยุคํา

ท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend