ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ในหลวง มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ประธานศาลฎีกา"

5.65K 21
ในหลวง มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ประธานศาลฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ประกาศแต่งตั้งประธานศาลฎีกา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผศ. ๒๕๔๓ จึงทรพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นตันไป ประกาศ ณ วันที่ ด๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend