ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

'คนไทย' เห็นด้วย ที่จะสร้าง 'สนามบินนครปฐม'

2.69K 24
คนไทย เห็นด้วย ที่จะสร้าง สนามบินนครปฐม

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "สนามบินนครปฐม" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12 13 กันยายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,273 หน่วยตัวอย่าง

กรณีเกี่ยวกับการที่จะสร้างสนามบินนครปฐม เพื่อลดความแออัดของสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ การสำรวจอาศัย การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95%

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการเดินทางด้วยเครื่องบินของประชาชน พบว่า 

ส่วนใหญ่ 62.53% ระบุว่า ไม่เคยเดินทางด้วยเครื่องบิน 

ขณะที่ 37.47% ระบุว่า เคยเดินทางด้วยเครื่องบิน

ด้านการใช้สนามบินในการเดินทาง ของผู้ที่เคยเดินทางด้วยเครื่องบิน พบว่า

ส่วนใหญ่ 87.84% ระบุว่า เคยใช้สนามบินดอนเมือง 

ขณะที่ 59.75% ระบุว่า เคยใช้สนามบินสุวรรณภูมิ 

และ 3.56% ระบุว่า เคยใช้สนามบินอื่น ๆ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการสร้างสนามบินนครปฐม เพื่อลดความแออัดของสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ พบว่า ส่วนใหญ่ 65.28% ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ ทำให้คนในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียงสามารถเดินทางไปใช้บริการสนามบินได้สะดวกขึ้น ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นมากขึ้น 

รองลงมา 18.54% ระบุว่า   ไม่เห็นด้วย เพราะ ยังไม่จำเป็น สนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ ยังสามารถรองรับผู้โดยสารได้ดีอยู่ ขณะที่บางส่วนเห็นว่าควรที่จะปรับปรุงสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิให้ดีขึ้นกว่าเดิมมากกว่า

14.45% ระบุว่า เฉย ๆ ยังไงก็ได้ 

และ1.73% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการมีสนามบินนครปฐม พบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่ 37.86% ระบุว่า นายทุน นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน 

รองลงมา 37% ระบุว่า ชาวจังหวัดนครปฐม 

36.61% ระบุว่า ประชาชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก 

30.71% ระบุว่า ประเทศไทย 

29.69% ระบุว่า ธุรกิจท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก

2.12% ระบุว่า ไม่มีใครได้ประโยชน์ 

1.49% ระบุว่า อื่น ๆ ผู้ที่ใช้บริการสนามบิน ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

และ 6.05% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า

ตัวอย่าง 8.88% มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ 

26.24% มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑล และภาคกลาง 

18.38% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ 

32.99% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และ 13.51% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ 

ตัวอย่าง 49.18% เป็นเพศชาย และ 50.82% เป็นเพศหญิง

.....


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์