ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"สมศักดิ์" ยัน ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ถูกกำหนดเป็นนโยบายสำคัญ

596 3
สมศักดิ์ ยัน ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ถูกกำหนดเป็นนโยบายสำคัญ

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมจัดประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3 "สมศักดิ์" ยัน จะกำหนดให้ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3 : อะไรที่ภาคธุรกิจจำเป็นต้องรู้? โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอล คอมแพ็ค ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคธุรกิจ เข้าร่วม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หรือ หลักการ UNGPs เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ.2554 อันเป็นผลสืบเนื่องจากการตื่นตัวของกระแสประชาคมโลกเกี่ยวกับการแข่งขันและขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ กล่าวคือ ในเชิงบวก : การพัฒนาทางเศรษฐกิจย่อมทำให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่ในขณะเดียวกันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิด้านแรงงาน สิทธิในที่ดินทำกิน สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจ/โครงการ/กิจการขนาดใหญ่หลายกรณีส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น จึงเกิดการเรียกร้องให้ผู้ดำเนินธุรกิจรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนดังกล่าว

ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญ จำเป็น และเร่งด่วนในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน จึงได้กำหนดให้ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้วาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนให้คำมั่น รวมทั้งยืนยันท่าทีไทยในเวทีต่างๆ ทั้งในประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ ว่าจะกำหนดให้ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการขับเคลื่อนหลักการ UNGPs และจัดทำ "แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน" ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยคาดว่าจะได้รับการรับรองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้

โดยแผนดังกล่าวจะเป็นแผนฯ ฉบับแรกในเอเชียที่ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศต้นแบบในภูมิภาคนี้ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ภาคธุรกิจจะต้องรับทราบและเตรียมความพร้อมในการนำแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ หนึ่งในมาตรการสำคัญที่สามารถช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนได้ คือ หลักการเงินที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Financing ซึ่งสนับสนุนให้สถาบันการเงินมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยนำผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ให้สินเชื่อ ทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุนอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มากกว่าการคำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของบริษัทตนเองเท่านั้น บนหลักการ Win Win กล่าวคือ ธุรกิจก้าวไกลในขณะที่สังคมก็พัฒนาไปพร้อมกัน ดังนั้น การประชุมฯ ในวันนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจในความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และหลักการเงินที่ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน และเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนต่อไป


เรื่องโดย Nationtv​ | ภาพโดย Nationtv​
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend