ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563.

สหภาพฯ ขสมก.จี้คมนาคมเร่งแก้ปัญหา

315 4
สหภาพฯ ขสมก.จี้คมนาคมเร่งแก้ปัญหา

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พร้อมขอทราบนโยบายในการกำกับดูแลองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับหนังสือจากนายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) และคณะ ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม


สร.ขสมก. ได้แสดงความยินดีในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเข้ารับตำแหน่ง พร้อมขอทราบนโยบายในการกำกับดูแลองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และยื่นหนังสือเสนอแนวทางการแก้ไปขปัญหาของ ขสมก. และความเดือดร้อนของพนักงาน ได้แก่

1. ให้กระทรวงฯ เร่งรัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) ขสมก. แทนบอร์ดที่ลาออกไป

2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีบัญชาให้ ขสมก. ตรวจสอบวิธีการซื้อหรือเช่าซื้อ เพื่อให้เป็นสมบัติขององค์การและสามารถใช้เป็นพื้นที่เชิงธุรกิจ เพื่อหารายได้ต่อไป เนื่องจากปัจจุบัน ขสมก. เช่าอู่เอกชนหรืออู่ของรัฐในราคาที่สูง เช่น เขตการเดินรถที่ 7 มีการเช่าอู่จอดรถเมล์หลายอู่และมีราคาสูงเกินไป

3. ให้ ขสมก. บรรจุคนลงในโครงสร้างเดิม เนื่องจากโครงสร้างใหม่ที่บอร์ดมีมติให้ความเห็นชอบ ไม่สามารถนำโครงสร้างใหม่มาบังคับใช้ได้ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังไม่ให้ความเห็นชอบ ถือเป็นโครงสร้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนำมาบังคับใช้กับพนักงานไม่ได้

4. กรณีที่บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นฟ้อง ขสมก. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย 1,556 ล้านบาท จากการที่ ขสมก. บอกเลิกสัญญาโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารและเครื่องเก็บค่าโดยสารบนรถประจำทาง จำนวน 2,600 คัน วงเงิน 1,665 ล้านบาท ซึ่งหากองค์การต้องรับผิดตามฟ้องย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย จึงขอให้ตรวจสอบขอเท็จจริงกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

5. ให้กรมการขนส่งทางบกปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ ขสมก. เดินรถใน 137 เส้นทาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อบริการประชาชนในฐานะหน่วยงานของรัฐและสนองนโยบายรัฐบาล

6. ให้ ขสมก. ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น ผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานทุกตำแหน่ง และให้ติดตามหนี้สินรถร่วมเอกชนทุกประเภทที่ค้างชำระ หรือหากผิดเงื่อนไขสัญญาให้ยกเลิกสัมปทาน โดยให้ฝ่ายกฎหมาย ขสมก.เร่งรัดหนี้สินตามกฎหมายต่อไป

7. ให้แก้ปัญหารถตู้ผิดกฎหมายหรือรถเถื่อนที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้บริการ โดยให้กรมการขนส่งทางบกตรวจจับรถตู้หรือรถหมวดต่าง ๆ ที่กระทำผิดกฎหมาย

8. ให้พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสารและพนักงานในตำแหน่งอื่น ๆ ที่ป่วยเป็นโรคสืบเนื่องจากการทำงาน สภาพร่างกายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เดิมได้ ให้เข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนดตามแผนฟื้นฟู ขสมก. เพื่อจะได้นำเงินก้อนสุดท้ายไปรักษาตนเอง

นอกจากนี้ได้ขอให้กระทรวงฯ สั่งการกรมการขนส่งทางบกพิจารณาขยายระยะเวลาการเดินรถโดยสารสาย 515 ของขสมก. ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้บริการทางพิเศษได้ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น โดยจะหมดอายุการอนุญาตในวันที่ 26 กันยายน 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทางให้แก่ประชาชนได้ถึง 2 ชั่วโมง รวมทั้งพิจารณาให้ สร.ขสมก. เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสื่อสารด้านนโยบายถึงพนักงานของ ขสมก. มีความถูกต้องรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะนำข้อเสนอแนะจาก สร.ขสมก. นำเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไป พร้อมย้ำว่ากระทรวงฯ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ ขสมก. เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์