ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารตํ่ากว่าชั้นนายพล

5.25K 9
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารตํ่ากว่าชั้นนายพล

12 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารตํ่ากว่าช้ันนายพล

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารตํ่ากว่าช้ันนายพล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (เมษายน ๒๕๖๑) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น จํานวน ๗,๘๖๗ ราย ดังนี้สํานักงานรัฐมนตรี

๑. ว่าที่พันโท ปฐวี ผดุงเกียรติ เป็น พันโท ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๒. ว่าที่เรือเอก ณัฐศักดิ์ บุญเนาว์ เป็น เรือเอก ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เป็น พันเอก

๓. ว่าที่พันเอก ธนะศักดิ์ ประดิษฐ์ธรรม

๔. ว่าที่พันเอก ฐานิส โพธิพันธุ์

๕. ว่าที่พันเอก นราธิป สุราภา

๖. ว่าที่พันเอก ธนะรัชต์ วงษ์วัฒนะ๗. ว่าที่พันเอก กิติศักดิ์ บุญสร้อย

๘. ว่าที่พันเอก มาโนช หงษ์ทอง๙. ว่าที่พันเอก พูนทรัพย์ สะแกคุ้ม

๑๐. ว่าที่พันเอก ธนะเดช อัตตโชติ

๑๑. ว่าที่พันเอก ศักดา ระฆัง

๑๒. ว่าที่พันเอก สุพพัติ มีมุข

๑๓. ว่าที่พันเอก สิรภพ กลั่นทอง

๑๔. ว่าที่พันเอก วิจารณ์ กําเหนิดแขก

๑๕. ว่าที่พันเอก ประศาสน์ ดุลยกนิษฐ๑๖. ว่าที่พันเอก ภูมินทร์ ฤทธิ์มาก

๑๗. ว่าที่พันเอก สิทธิโชติ ปิยะโชติ

๑๘. ว่าที่พันเอก ปฐพี รุ่งรัศมี

เป็น นาวาเอก

๑๙. ว่าที่นาวาเอก จิรพงษ์ เขียนนิล

๒๐. ว่าที่นาวาเอก สมชาย เปรมวงศ์ศิริ

๒๑. ว่าที่นาวาเอก วุฒิไกร ฉายาลักษณ์

เป็น นาวาอากาศเอก

๒๒. ว่าที่นาวาอากาศเอก ณัฐพล ไหมทอง

๒๓. ว่าที่นาวาอากาศเอก วิรัตน์ ดุสิตา

เป็น พันเอกหญิง

๒๔. ว่าที่พันเอกหญิง ไผทกานต์ เต็งสุวรรณ์

๒๕. ว่าที่พันเอกหญิง วาสิตา บุญสุวรรณ

๒๖. ว่าที่พันเอกหญิง เพ็ญพิมพ์ พิชญาภรณ์

๒๗. ว่าที่พันเอกหญิง รสริน ชาญเลขา

๒๘. ว่าท่ีพันเอกหญิง ทรงสมร ภูวนารถนุรักษ์

๒๙. ว่าที่พันเอกหญิง เยาวเรศ จําปาเงิน

๓๐. ว่าที่พันเอกหญิง มัณฑนา แย้มวิบูล

๓๑. ว่าที่พันเอกหญิง สุภางค์ ชูวงษ์

๓๒. ว่าที่พันเอกหญิง ลัดดาวัลย์ ดาราศร

เป็น นาวาเอกหญิง

๓๓. ว่าท่ีนาวาเอกหญิง ธัญวรรณ ทองคง

๓๔. ว่าที่นาวาเอกหญิง สุทธิดา สิทธิรณฤทธิ์

๓๕. ว่าที่นาวาเอกหญิง อรชพร คุ้มดิษฐ

๓๖. ว่าที่นาวาเอกหญิง เปล่งศรี ประชารัตน์

เป็น นาวาอากาศเอกหญิง

๓๗. ว่าที่นาวาอากาศเอกหญิง วิไลพร นาคอาจหาญ

๓๘. ว่าที่นาวาอากาศเอกหญิง พรทิพย์ ลักษมีสถาพ

ทั้ง ๓๖ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

.

ดูต่อฉบับเต็ม

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก  ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend