ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

สหภาพฯขสมก.ยื่นหนังสือร้องคมนาคมแก้ปัญหาองค์กร

216 1
สหภาพฯขสมก.ยื่นหนังสือร้องคมนาคมแก้ปัญหาองค์กร

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 8 ข้อเรียกร้อง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายวิรัช พิมพะนิตย์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับหนังสือจากนายวีระพงษ์ วงศ์แหวนประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) และคณะ ณห้องประชุมกระทรวงคมนาคม


สร.ขสมก. ได้แสดงความยินดีในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเข้ารับตำแหน่งพร้อมขอทราบนโยบายในการกำกับดูแลองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)และยื่นหนังสือเสนอแนวทางการแก้ไปขปัญหาของ ขสมก. และความเดือดร้อนของพนักงานได้แก่

1. ให้กระทรวงฯเร่งรัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) ขสมก. แทนบอร์ดที่ลาออกไป  

2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีบัญชาให้ขสมก. ตรวจสอบวิธีการซื้อหรือเช่าซื้อเพื่อให้เป็นสมบัติขององค์การและสามารถใช้เป็นพื้นที่เชิงธุรกิจเพื่อหารายได้ต่อไป เนื่องจากปัจจุบัน ขสมก.เช่าอู่เอกชนหรืออู่ของรัฐในราคาที่สูง เช่น เขตการเดินรถที่ 7มีการเช่าอู่จอดรถเมล์หลายอู่และมีราคาสูงเกินไป 

3. ให้ ขสมก.บรรจุคนลงในโครงสร้างเดิม เนื่องจากโครงสร้างใหม่ที่บอร์ดมีมติให้ความเห็นชอบไม่สามารถนำโครงสร้างใหม่มาบังคับใช้ได้เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังไม่ให้ความเห็นชอบถือเป็นโครงสร้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนำมาบังคับใช้กับพนักงานไม่ได้

4. กรณีที่บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)ได้ยื่นฟ้อง ขสมก. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย 1,556 ล้านบาทจากการที่ ขสมก.บอกเลิกสัญญาโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารและเครื่องเก็บค่าโดยสารบนรถประจำทาง จำนวน2,600 คัน วงเงิน 1,665 ล้านบาท ซึ่งหากองค์การต้องรับผิดตามฟ้องย่อมก่อให้เกิดความเสียหายจึงขอให้ตรวจสอบขอเท็จจริงกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.ให้กรมการขนส่งทางบกปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ ขสมก. เดินรถใน 137 เส้นทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อบริการประชาชนในฐานะหน่วยงานของรัฐและสนองนโยบายรัฐบาล

6. ให้ ขสมก. ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานทุกตำแหน่งและให้ติดตามหนี้สินรถร่วมเอกชนทุกประเภทที่ค้างชำระหรือหากผิดเงื่อนไขสัญญาให้ยกเลิกสัมปทาน โดยให้ฝ่ายกฎหมายขสมก.เร่งรัดหนี้สินตามกฎหมายต่อไป  

7.ให้แก้ปัญหารถตู้ผิดกฎหมายหรือรถเถื่อนที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้บริการโดยให้กรมการขนส่งทางบกตรวจจับรถตู้หรือรถหมวดต่าง ๆ ที่กระทำผิดกฎหมาย

8. ให้พนักงานขับรถพนักงานเก็บค่าโดยสารและพนักงานในตำแหน่งอื่น ๆที่ป่วยเป็นโรคสืบเนื่องจากการทำงาน สภาพร่างกายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เดิมได้ให้เข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนดตามแผนฟื้นฟู ขสมก.เพื่อจะได้นำเงินก้อนสุดท้ายไปรักษาตนเอง

นอกจากนี้ได้ขอให้กระทรวงฯสั่งการกรมการขนส่งทางบกพิจารณาขยายระยะเวลาการเดินรถโดยสารสาย 515 ของขสมก.ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้บริการทางพิเศษได้ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็นโดยจะหมดอายุการอนุญาตในวันที่ 26 กันยายน 2562เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทางให้แก่ประชาชนได้ถึง 2 ชั่วโมงรวมทั้งพิจารณาให้ สร.ขสมก. เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสื่อสารด้านนโยบายถึงพนักงานของ ขสมก. มีความถูกต้องรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะนำข้อเสนอแนะจากสร.ขสมก. นำเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไป พร้อมย้ำว่ากระทรวงฯยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ ขสมก.เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์