ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563.

สมศ. ขานรับนโยบาย ศธ. ประเมินสู่ศตวรรษที่ 21

1.2K 52
สมศ. ขานรับนโยบาย ศธ. ประเมินสู่ศตวรรษที่ 21

สมศ. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกสู่ศตวรรษที่ 21 ขานรับนโยบาย ศธ. พ้อเป็นจำเลยสร้างภาระครู ทั้งๆ ที่ ประเมินสถานศึกษา 1 ครั้งในทุก 5 ปี พร้อมแก้ปัญหาการประเมินซ้ำซ้อน ไม่มีตัวบ่งชี้ชุดใหม่ ยึดตามเกณฑ์ประเมินภายในของแต่ละสถานศึกษา ย้ำไม่เพิ่มภาระด้านเอกสาร แต่ไปช่วยเติมเต็ม ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาไทย


น.ส.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาขน) หรือ สมศ. เปิดเผยว่าขณะนี้ สมศ. นำนโยบายจากภาครัฐสู่หน่วยงานภาคปฎิบัติซึ่งเป็นการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสมศ.ในการเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ประเมินสถานศึกษาทุกแห่ง และพัฒนาผู้ประเมินให้มีคุณภาพ โดยพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกให้สอดรับกับนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ที่ต้องการพัฒนาและยกระดับการศึกษาไทย เพื่อให้เด็กไทยมีทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมถึงนโยบายของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ผู้กำกับดูแล สมศ. ที่เน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Coding  โดย สมศ. จะจัดอบรมพัฒนาผู้ประเมินภายนอกให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประเมินการจัดการเรียนการสอน Coding ของสถานศึกษา ที่มีการดำเนินการสอนแนว Coding ให้เกิดผลสำเร็จสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้อย่างไร และส่งผลให้เด็กไทยมีทักษะด้านกระบวนการคิด ให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างไร


"เกือบ 20 ปีที่ผ่านมา สมศ. ถูกมองเป็นจำเลยของสังคมว่าการประเมินจาก สมศ. กำหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ซ้ำซ้อนกับการประเมินคุณภาพภายใน ส่งผลกระทบต่อการสอนของครู โดยเฉพาะเพิ่มภาระการทำเอกสารให้แก่ผู้รับประเมิน คือ ครู และสถานศึกษา แต่ในความเป็นจริงสถานศึกษาทุกแห่งจะได้รับการประเมินจาก สมศ. ในรอบ 5 ปีเพียง 1 ครั้งเท่านั้น และเป็นการพิจารณาผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในปีนั้นๆ และพัฒนาการย้อนหลัง 2-3 ปี ซึ่งสถานศึกษามีการสรุปไว้ทุกปีอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามการประเมินฯ รอบสี่ สมศ. ได้แก้ปัญหาด้วยการลดภาระด้านเอกสาร โดย สมศ. ไม่กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินขึ้นใหม่ แต่จะเป็นการดูความสำเร็จของผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้ประเมินตนเองไว้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ โดยสถานศึกษาเป็นผู้จัดทำมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินของตนเองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละระดับ เพื่อให้สถานศึกษาคลายความวิตกกังวลหรือสับสนว่า สมศ. จะใช้มาตรฐานอะไรมาประเมิน"

รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. กล่าวต่อว่า การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่มีขั้นตอนการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 จากเดิมที่ สมศ. จะลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาที่ครบรอบ 5 ปี ได้เลย แต่ขณะนี้ต้องรอหน่วยงานต้นสังกัดจัดส่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา พร้อมประเด็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) มายัง สมศ. หลังจากนั้นกระบวนการประเมินจะเริ่มในขั้นตอน Pre Analysis (ขั้นตอนการวิเคราะห์ SAR) โดยทีมผู้ประเมินภายนอก เพื่อกำหนดจำนวนวันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ซึ่งการประเมินของ สมศ. เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา ไม่เป็นการจับผิด และให้สถานศึกษานำข้อเสนอแนะไปดำเนินการ เพื่อปรับปรุงพัฒนาทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์