ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563.

'​บิ๊กป้อม' ห่วงใยผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

519 4
​บิ๊กป้อม ห่วงใยผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รองนายกรัฐมนตรี ระบุ ห่วงใยผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งจากแก๊สธรรมชาติ การประมง การพานิชนาวี และการท่องเที่ยว ย้ำให้ทุกหน่วยงานของรัฐร่วมกันบูรณาการในการทำงานรักษาผลประโยชน์ของชาติ

11 ก.ย. 62 - พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖ ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการฯ ภายหลังจากพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โดมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม หลายหน่ายงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กระทรวงกลาโหม และ อื่นๆ


ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑.เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง การกำหนดจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และร่างคำสั่งคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน ๓ คณะ ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๒) คณะอนุกรรมการประสานแผน และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล และ ๓) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ทั้งนี้ มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการไปปรับปรุงแก้ไข และตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมเพื่อดำเนินการต่อไป

๒.เห็นชอบให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน นปท. ด้านกิจกรรมทางทะเล เป็นประธานอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) และมอบให้ประธาน อจชล. หารือร่วมกับ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อดำเนินการจัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เสนอให้ นปท. พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ พลเอกประวิตร กล่าวในที่ประชุมว่าปัจจุบันทะลมีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติและความมั่นคงทางพลังงาน ความมั่งคงทางอาหารและความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมประเทศไทยได้รับผลประโยชน์จากทางทะเลมีมูลค่ามหาศาล ทั้งจากแก๊สธรรมชาติ การประมง การพานิชนาวี และการท่องเที่ยวรองนายกฯ ยังเน้นย้ำ ให้ ทุกหน่วยงานขอรัฐร่วมกันบูรณาการในการทำงานรักษาผลประโยชน์ของชาติ และให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วรร่วมในการดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยว

หากเกิดปัญหาในทะล จนไม่สามารถจนไม่สามารถดำเนินกิจการทางทะเลได้ จะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก ซึ่งการดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และได้มีการบรรจุไว้ในนโยบายของรัฐบาล การทำหน้าที่พิทักษ์ปกป้องการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จะเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าหากหน่วยงานรัฐร่วมกันดำเนินการ บูรณาการภายใต้ พรบ.ศรชล. 2562 จะส่มารถพิทักษ์รักษาผลประโยชน์และรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเลอย่างยั่งยืนตลอดไป ขอให้ทุกหน่วยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญทางทะเลรวมถึงการดำเนินการของหน่วยเสริมสร้างความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์