ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

3.29K 8
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

11 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดํารงตําแหน่ง นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งบุคคล ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดังนี้

๑. นายธวัช สุทธวงค์

๒. นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์

๓. นายภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล

๔. นายวัชระ กรรณิการ์

๕. นายธนพร สมศรี

๖. นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์

๗. นายฉลอง เรี่ยวแรง

๘. นายจําลอง ภูนวนทา

๙. นายสมศักดิ์ คุณเงิน

๑๐. จ่าสิบเอก พัฒณปกรณ์ ดอนตุ้มไพร

๑๑. นายณัฐกานต์ ไชยรบ

๑๒. นายจักรวี วิสุทธิผล

๑๓. นายเรวัตร์ อินทพงษ์

๑๔. นายนรพล ตันติมนตรี

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนันท์วัฒน์ สภานุรัตน์

๑๖. นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend