ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนพ้นจากตําแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใหม่

9.13K 10
โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนพ้นจากตําแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใหม่

10 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนพ้นจาก ตําแหน่งเดิม เนื่องจากบกพร่องในการกํากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายงาน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนพ้นจาก ตําแหน่งเดิม เนื่องจากบกพร่องในการกํากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายงาน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใหม่

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและ การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๕ แห่งระเบียบ ส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยการบริหารข้าราชบริพารในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ ระดับ ๑๑ พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ไปดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๗ ประจํากรมมหาดเล็ก ๙๐๔ โดยได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนของตําแหน่งที่ได้รับ การแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend