ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ป.ป.ช.เฝ้าการใช้งบ แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 15,800 ล้าน

762 3
ป.ป.ช.เฝ้าการใช้งบ แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 15,800 ล้าน

ป.ป.ช. เฝ้าระวังการใช้งบประมาณโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 15,800 ล้านบาท สำหรับ 74 จังหวัด จังหวัดละ 200 ล้านบาท และสำหรับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดละ 500 ล้านบาท

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ซี่งอนุมัติ ในหลักการให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายจากงบกลาง ปี พ.ศ. 2562 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 15,800 ล้านบาท (แยกเป็นสำหรับ 74 จังหวัด จังหวัดละ 200 ล้านบาท และสำหรับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดละ 500 ล้านบาท) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดทั่วประเทศ

ซึ่งพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานกรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริตได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น เป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่ค่อนข้างสูง จึงเห็นควรให้มีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ โดยมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เป็นผู้เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าว

ตามแนวทางที่กำหนด พร้อมกับรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป โดยได้กำหนดแนวทางเบื้องต้นในการเฝ้าระวังและติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ดังนี้


1. สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาคและสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดให้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินการทุกโครงการอย่างใกล้ชิด

2. ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น สำนักงานจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อขอทราบข้อมูลของโครงการ ตลอดจนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินโครงการต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3. ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดรายงานข้อมูลและผลการดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามโครงการฯ ส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค โดยเร็ว เพื่อรวบรวมและจัดทำสรุปผลการดำเนินการในภาพรวมเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ในการเฝ้าระวัง และติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ข้างต้น ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend