ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพ้นจากตําแหน่ง

26.07K 45
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพ้นจากตําแหน่ง

9 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพ้นจากตําแหน่ง โดย ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพ้นจากตําแหน่ง

ด้วยกรุงเทพมหานครได้มีคําสั่งอนุญาตให้ นายศักดิ์ชัย บุญมา ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักการโยธา ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สํานักงานองคมนตรีนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตําแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/225/T_0010.PDF


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend