ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษาประกาศชุดปฏิบัติงานพยาบาล 62

7.03K 32
ราชกิจจานุเบกษาประกาศชุดปฏิบัติงานพยาบาล 62

6 กันยายน 2562 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 ความว่า

ด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาลได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 กำหนดการแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขณะปฏิบัติงานกับผู้ป่วยโดยตรง ให้สอดคล้องกับลักษณะวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจน เหมาะสม และสามารถเลือกปฏิบัติได้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. คุ้มครองประชาชนในการรับบริการด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผู้รับบริการสามารถจำแนกได้ว่ารับบริการจากบุคลากรประเภทใด และมีขอบเขตการปฏิบัติงานได้ระดับใด ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพมาตรฐานงานบริการและความปลอดภัยของประชาชน

2. ถูกต้องตามหลักการสุขอนามัย คุณภาพ และความปลอดภัยของผู้รับบริการ และผู้ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และต้องคุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่อาจถูกสัมผัสกับเชื้อโรคขณะทำการรักษาพยาบาลด้วย

3. เสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา และการเลือกปฏิบัติตามหลักศาสนาเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน และเป็นสิ่งที่ควรให้การเคารพ โดยการแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่กำหนดสำหรับพยาบาลมุสลิมถือเป็นเครื่องแบบอีกทางเลือกหนึ่ง นอกเหนือจากเครื่องแบบปกติ สำหรับผู้ประสงค์จะปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 สภาการพยาบาลจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

.

.

.

.

(อ่านต่อทั้งหมดที่นี่...)


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend