ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ

40.24K 20
ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ จํานวน ๑๕๒ คน ดังนี้

๑. พลเรือเอก เดชา บุนนาค เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๒. พลเอก พูลสวัสดิ์ ปัญจมานนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๓. พลอากาศเอก จารึก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๔. พลอากาศเอก อํานาจ จีระมณีมัย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

๕. พลเอก พงษ์เทพ กนิษฐานนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๖. พลอากาศเอก เดชา หันหาบุญ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๗. พลอากาศเอก ธีระพล คล้ายพันธ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๘. พลเรือเอก คมสรร บุษปะเวศ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๙. พลเอก ศิวะ ภระมรทัต เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๐. พลอากาศเอก อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๑. พลเรือเอก สมศักดิ์ ศรีสุข เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๒. พลเรือเอก คณีพล สงเจริญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น มหาวชิรมงกุฎ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๓. พลเอก ปุรณิทธิ์ บุณยมานพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๔. พลอากาศเอก พิเชษฐ ขาวจุ้ย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๕. พลเรือเอก นพพร วุฒิรณฤทธิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๖. พลอากาศเอก วันชัย ฉัตรเจริญพร เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๗. พลเรือเอก ธนธัช มโนพัฒนะ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

๑๘. พลเรือเอก ณัฏฐนันท์ วิเศษสมวงศ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้น มหาวชิรมงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก

๑๙. พลอากาศเอก เชษฐา เหมือนแก้ว เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้น มหาวชิรมงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก

๒๐. พลอากาศเอก สิทธิพร ปานรสทิพย์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น มหาวชิรมงกุฎ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๑. พลอากาศเอก วัลลภ จันทร์ประเสริฐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น มหาวชิรมงกุฎ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๒. พลอากาศโท สมยศ เติมทองไชย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น มหาวชิรมงกุฎ เหรียญจักรมาลา และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๓. พลโท ปิยะ น้อยบัวทิพย์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น มหาวชิรมงกุฎ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๔. พลอากาศโท ชูพันธุ์ เจริญรัมย์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น มหาวชิรมงกุฎ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๕. พลเรือโท สรชัช บุญญนวฤทธิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น มหาวชิรมงกุฎ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๖. พลอากาศโท ปณต ทาศิลป์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น มหาวชิรมงกุฎ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๗. พลอากาศโท โอม โมรินทร์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๘. พลอากาศโท ทินกร ต๊ะมูล เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก เหรียญจักรมาลา และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๙. พลอากาศโท ปรัชญา พรหมบุรมย์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๓๐. พลเรือโท อนุชา นาคทับทิม เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๓๑. พลเรือโท อําไพ ชุ่มน้อย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๓๒. พลเรือโท ปิติ ต๊ะวิชัย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก

๓๓. พลเรือโท ศูนย์ปืน โสมภีร์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๓๔. พลเรือตรี อุดม ศรีถวัลย์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น มหาวชิรมงกุฎ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๓๕. พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น มหาวชิรมงกุฎ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๓๖. พลตรี ฉกาจ ประสงค์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๓๗. พลอากาศตรี โชคดี สมจิตต์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๓๘. พลอากาศตรี ฐานันดร์ ประทีปทอง เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๓๙. พลอากาศตรี วีรวุธ ภู่เย็น เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๔๐. พลอากาศตรี ธัญโรจน์ อัลภาชน์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔


๔๑. พลเรือตรี อนุพัน ศริพันธุ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๔๒. พลตรี ณัฐพงศ์ ภูริปรีชา เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๔๓. พลอากาศตรี ภณ ธิติวัชรเดช เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๔๔. พลเรือตรี ภาสวร เลขสุนทรากร เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๔๕. พลเรือตรี ภาณุวัฒน์ อินทนิล เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๔๖. พลตรี กฤดิกร คงอุทัยกุล เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ทวีติยาภรณ์ ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๔๗. พลเรือตรี สุรชัย ก้านคํา เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ทวีติยาภรณ์ ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๔๘. พลตรี ฐานพัฒท์ ฉัตรเมืองปัก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๔๙. พลตรี อัทธ์ชีระ จงเจริญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ทวีติยาภรณ์ ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๕๐. พลอากาศตรี พลนันท์ กระแสฉัตร เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๕๑. พลตรี สุชศักดิ์ ดนัย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ทวีติยาภรณ์ ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๕๒. พลอากาศตรี สุขสรรค์ ศรีถาวร เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก เหรียญจักรมาลา และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๕๓. พลตรี อร่าม ผุยหนองโพธิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๕๔. พลตรี ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ทวีติยาภรณ์ ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๕๕. พลอากาศตรี เมธีศักดิ์ ยุทธกลปรีชา เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๕๖. พลอากาศตรี ชาย ดิถีเพ็ง เหรียญจักรมาลา และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๕๗. พลตรี กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๕๘. พลตรี ปรีชา พิทักษ์ธานิน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๕๙. พลตรี สุรัตน์ ผ่านไกล เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๖๐. พลอากาศตรี วินัย พุ่มไพจิตร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๖๑. พลอากาศตรี วัชรินทร์ เชาว์วันกลาง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๖๒. พลอากาศตรี ทรงสวัสดิ์ ทรัพย์จํานงค์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๖๓. พลตรี ปราชญ์เปรื่อง โชติกเสถียร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๖๔. พลเรือตรี ธนศักดิ์ อัศวเหม เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๖๕. นาวาอากาศเอก สมเจตน์ กระบวนรัตน์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๖๖. นาวาอากาศเอก จิรวัฒน์ ตันตระเสถียร เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก เหรียญจักรมาลา และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๖๗. นาวาอากาศเอก รพีพัฒน์ โกติกูล เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๖๘. นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน์ บุญอาสาสกุล เหรียญจักรมาลา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๖๙. นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคํา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๗๐. นาวาอากาศเอก ไชยสิทธิ ใจดี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๗๑. พันเอก วิจิตต์ ไข่มุกด์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๗๒. นาวาเอก นักรบ ใจสมัคร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๗๓. นาวาเอก อภินัย นาวี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๗๔. นาวาอากาศเอก ประวิทย์ พุฒซ้อน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๗๕. พันเอก ชาติชาย ถนอมกุลบุตร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๗๖. พันเอก เดชดํารง พงษ์ไทย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๗๗. นาวาอากาศเอก ธรรมพล พงศ์ภักดีบริบาล เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๗๘. นาวาอากาศเอก ไวกูณฐ์ ศังขวณิช เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๗๙. นาวาอากาศเอก สว่าง แย้มผกา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๘๐. ว่าที่นาวาเอก ชยาสิทธิ์ ดิษฐบรรจง เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้น ตริตาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๘๑. ว่าที่นาวาอากาศเอก กิตติวัฒน์ อิทธิกุลเสฏฐ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ตริตาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๘๒. ว่าที่นาวาอากาศเอก วิริยะ สุยะนันทน์ เหรียญจักรมาลา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๘๓. ว่าที่พันเอก วโรดม ปุณยานันต์ เหรียญจักรมาลา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๘๔. ว่าที่พันเอก อนันต์ บุตรพรม เหรียญจักรมาลา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๘๕. ว่าที่นาวาอากาศเอก อัมพร กันโอภาส เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๘๖. ว่าที่นาวาเอก วรากร วิชาเพียร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๘๗. นาวาอากาศโท สมลักษ์ เสือนาค เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ตริตาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๘๘. นาวาอากาศโท อุทัย สินโพธิ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๘๙. ว่าที่พันโทหญิง อมรกมล บุณยทรรพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

๙๐. ว่าที่พันโท ถนอมไชย ดําขํา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๙๑. นาวาอากาศตรี นเรศ วงศ์สมบูรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๕

๙๒. นาวาอากาศตรี เฉลย คําบรรลือ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๙๓. ว่าที่นาวาอากาศตรี รังสรรค์ เพ็ชร์ส้ม เหรียญจักรมาลา และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๕

๙๔. ว่าที่นาวาอากาศตรี ปิยะ ดิสภักดี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๕

๙๕. เรืออากาศเอก ชยานนท์ เอี่ยมสง่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

๙๖. เรืออากาศเอก กิตติพงศ์ งามละออ เหรียญราชรุจิทอง

๙๗. เรืออากาศเอก ชิตชัย จั่นบํารุง เหรียญราชรุจิทอง

๙๘. เรืออากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ จิตตรีเพิ่ม เหรียญราชรุจิทอง

๙๙. ว่าที่เรืออากาศเอก ชวลิต โพธิ์งาม เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้น จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญจักรมาลา และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๕

๑๐๐. ว่าที่เรืออากาศเอก รณยุทธ ปัญญามูลวงศา เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญราชรุจิทอง

๑๐๑. ว่าที่เรืออากาศเอก มลเทียน อ่องคํา เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

๑๐๒. ว่าที่เรืออากาศเอก ยุทธพงษ์ รอดดี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๕

๑๐๓. ว่าที่เรืออากาศเอก วัชระ พันธุ์ศรี เหรียญจักรมาลา

๑๐๔. เรืออากาศโทหญิง ธันยพร ศราคนี เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

๑๐๕. เรืออากาศโท อัครินทร์ พูนทวีรวินนท์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

๑๐๖. เรืออากาศโท สมโภชน์ ลมลอย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

๑๐๗. เรืออากาศโท สุพร ยางม่วง เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

๑๐๘. เรืออากาศโท ชัยยศ นาคแก้ว เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

๑๐๙. ว่าที่เรืออากาศโท วิชัย โพธิ์สร้อย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญจักรมาลา และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๕

๑๑๐. ว่าที่เรืออากาศโท ประภาส ศรีเคน เครื่องรา

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend