svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังจัดตั้งสถาบัน SIMTec ฝึกทักษะรับ EEC เน้นการพัฒนาการใช้เครื่องจักร

ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี กล่าวเปิดสถาบันเทคโนโลยีผลิตสุมิพล และสำนักงานสถาบันภาคตะวันออก ( SIMTec) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดระยอง ว่า

สถาบันเทคนิคแห่งนี้เป็นวถาบันแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบที่มีความสมบูรณ์ทุกด้าน ทั้งในด้านอาคารสถานที่ และระบบต่างๆ ที่จะใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเครื่องจักรกลที่ทันสมัย และถือเป็นความท้าทายในการที่จะพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจที่ทันสมัยในทุกด้าน โดยเฉพาะปัจจัยพื้นฐานทางด้านคมนาคม ด้วยการเชื่อมต่อระบบราง-เรือ-อากาศ พร้อมกับเมืองใหม่ที่ทันสมัยยกระดับรองรับประชากรที่จะโยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในพื้นที่นี้เป็นจำนวนมาก แต่จะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้วย ซึ่งยอมรับว่า ยังขาดทักษะการใช้เครื่องจักร ขณะที่นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท เครือสุมิพล จำกัด ระบุว่า จะเน้นฝึกการสาธิตและภาคปฏิบัติในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ให้แก่ วิศวกร ช่างเทคนิค ในภาคอุตสาหกรรม ครูผู้ฝึกสอนของสถาบันการศึกษาและศูนย์ฝึกอบรม ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่วัยแรงงาน ด้วย Learning Factory ขนาดใหญ่ เน้นหนักงาน 3 ด้าน คือ กระบวนการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ ระบบการวัดละเอียดด้านมิติ และงานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และสามารถรองรับการฝึกได้ถึง3หมื่นคนต่อปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย